رابطه ی محدویت های گردشگران با رضایت‌مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه‌ی محدودیت­های گردشگران با رضایت‌مندی آنان در پیست­های اسکی استان تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به‌شکل میدانی اجرا شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران، شامل پیست­های اسکی دیزین، شمشک، توچال و آبعلی بودند. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از مدیران پیست­های اسکی مذکور، جامعه‌ی آماری پژوهش به‌صورت تقریبی ده‌هزار نفر در نظر گرفته‌شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر تعیین شد. تعداد400 پرسش‌نامه توزیع گردید که 362 پرسش‌نامه‌ی قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌ی وی (2008) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی­های جمعیت‌شناختی از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و رگرسیون چند‌متغیره استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین محدودیت­ها با رضایت‌مندی گردشگران پیست­های اسکی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد (31/0-,r=01/0 P< ) از بین ابعاد محدودیت­های گردشگران، بعد محدودیت­های درون فردی، پیش­بین قوی‌تری برای رضایت­مندی گردشگران بود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ی محدویت های گردشگران با رضایت مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه ی محدودیت­های گردشگران با رضایت مندی آنان در پیست­های اسکی استان تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران، شامل پیست­های اسکی دیزین، شمشک، توچال و آبعلی بودند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از مدیران پیست­های اسکی مذکور، جامعه ی آماری پژوهش به صورت تقریبی ده هزار نف...

متن کامل

ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بود. براساس برآوردهای صورت­گرفته از مدیران پیست­های اسکی یادشده، جامعة آماری پژوهش به­صورت تقریبی 10 هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با ا...

متن کامل

سنجش روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة محدودیت های گردشگران ورزشی پیست های اسکی استان تهران

هدف پژوهش حاضر، سنجش روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ محدودیت‌های گردشگران ورزشی پیست‌های اسکی استان تهران بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران بودند که با توجه به اینکه کل جامعه بیش از ده هزار نفر بود، از طریق جدول مورگان 370 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 362 پرسشنامۀ معتبر تحلیل شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ وی (2008) بود که پس از ترجمه و بازتر...

متن کامل

ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بود. براساس برآوردهای صورت­گرفته از مدیران پیست­های اسکی یادشده، جامعة آماری پژوهش به­صورت تقریبی 10 هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با ا...

متن کامل

سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محدودیت های گردشگران ورزشی پیست های اسکی استان تهران

هدف پژوهش حاضر، سنجش روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ محدودیت های گردشگران ورزشی پیست های اسکی استان تهران بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ گردشگران پیست های اسکی استان تهران بودند که با توجه به اینکه کل جامعه بیش از ده هزار نفر بود، از طریق جدول مورگان 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 362 پرسشنامۀ معتبر تحلیل شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامۀ وی (2008) بود که پس از ترجمه و بازتر...

متن کامل

مکان یابی احداث پیست های اسکی از دیدگاه گردشگری (مطالعه موردی: مناطق شمالی استان تهران)

ورزش اسکی، یکی از ورزش ­های زمستانی در بسیاری از کشورها محسوب می ­شود و مسافران و گردشگران زیادی از مناطق مختلف برای انجام اسکی مبادرت می­ روزند. بنابراین شناسایی مکان های مستعد احداث پیست اسکی در جهت جذب گردشگر، ضرورت پیدا می ­کند. ارتفاعات استان تهران به خاطر شرایط مساعد اقلیمی و طبیعی و همچنین وجود شهرهای بزرگ و جاذبه های اطراف آن، از مناطق مستعد احداث پیست اسکی در کشور می ­باشد. اما از آنجا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 23

صفحات  147- 162

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023