رابطۀ ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران

ثبت نشده
چکیده

از جمله عوامل موثر در فرایندهای حل مسئله و اساساً زندگی، خلاقیت است. با توجه به اهمیت گسترده خلاقیت در فعالیت­ ها و کارکردهای بشری، شناسایی عوامل موثر و دخیل در آن به یکی از جذابیت ­های پژوهش بدل شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی ­های شخصیتی مادران و خلاقیت دختران است. نمونه پژوهش مشتمل بر 360 زوج مادران و دانش ­آموزان دختر دوره متوسطه شهر قزوین بود. برای جمع آوری داده­ ها از آزمون سنجش خلاقیت عابدی و پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO-FFI-R) استفاده شده است. نتایج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشانگر ارتباط معنادار مثبت بین ویژگی­ های شخصیتی برون گرایی مادران بـا انعطاف­ و نمرات خلاقیت کلی دختـران و نیز وظیفه­ شناسی مادران با ابتکار، سیالی، انعطاف، بسط و نمرات خلاقیت کلی دختران است. عامل شخصیتی روان ­رنجورگرایی مادران نیز با ابتکار، سیالیت، انعطاف و نمرات کلی خلاقیت همبستگی منفی دارد. یافته ­های پژوهش حاضر نشان دادند که عامل­ های شخصیتی برون گرایی و وظیفه ­شناسی مادران با خلاقیت دختران در ارتباط مثبت و عامل روان ­رنجورگرایی مادران در ارتباط منفی با خلاقیت دختران است؛ به عبارت دیگر، نیمرخ شخصیتی مادران در شکل­ گیری و بروز خلاقیت در دختران ایشان دخالت تام دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابط? میان ویژگی های شخصیتی مادران و خلاقیت دختران بوده است. به همین منظور تعداد 360 دانش آموز دختر در دور? متوسطه شهر قزوین با میانگین سنی 15 سال و 7 ماه (دامن? سنی 14 تا 18 سال) پس از اعمال متغیرهای کنترل به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی های دختر پژوهش آزمون سنجش خلاقیت عابدی را در یک جلسه اجرا نمودند. همچنین مادران این آزمودنی ها...

15 صفحه اول

رابطۀ ویژگی های شخصیتی با رهبری اخلاقی

زمینه: شواهد زیادی مبنی بر بحران در زمینۀ رهبری اخلاقی و تصمیم­گیری اخلاقی در بسیاری از بخش­های زندگی حرفه­ای، سازمانی و اجتماعی، مانند: فسادهای اخلاقی شرکت­های بزرگ، عملکرد بد مالی و فعالیت­های غیر قانونی و سلطه جویانه، وجود دارد. همچنین، بکارگیری سبک رهبری اخلاقی باعث کسب نتایج مثبت فراوانی برای سازمان خواهد بود. از این رو، هدف از پژوهش حاضر؛ بررسی رابطۀ برخی ویژگی­های شخصیتی با رهبری اخلاقی ...

متن کامل

پیش بینی سبک های فرزندپروری مادران از طریق سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی آنها

The present research has been conducted to predict mothers' parenting styles through their attachment styles and personality traits. The design of present research was correlation. The number 310 of mothers' preschool children were selected by random cluster sampling and they completed Parental Authority Questionnaire (Buri, 1991), Adult Attachment Scale (Collins & Read, 1990), NEO-Five Factor ...

متن کامل

رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با هوش شناختی، هوش هیجانی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کاربران

پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با هوش شناختی، هوش هیجانی، خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی در کاربران می‌پردازد. روش تحقیق به کار برده شده در این پژوهش توصیفی، همبستگی بوده و با استفاده از ضرایب همبستگی محاسبه‌شده، اقدام به تدوین مدل ساختاری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  29- 46

تاریخ انتشار 2014-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021