رتبه‌بندی عملکرد بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی FANP و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

  • مارال حاج محمدحسینی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده علوم اقتصادی
  • پرویز احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:

میزان سودآوری و درآمد بانک‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک‌ها تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک‌ها در سایه فضای رقابتی سالم می‌تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن‌ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک‌های سرمایه گذاری سرمایه گذاران در سهام بانکی خواهان سرمایه گذاری مطمئن با بازده بالاتری هستند. بنابراین نیاز برای کنترل‌های تناوبی و اندازه گیری عملکرد بانک بیشتر احساس می-گردد. در ارزیابی عملکرد بانک‌ها علاوه بر فاکتورهای مالی که مشخص کننده بازده بانکی می‌باشند باید به عوامل غیر مالی نیز توجه کرد. در این تحقیق از مفهوم کارت امتیازی متوازن براساس چهار منظر مالی، مشتری مداری، فرایند داخلی و رشد و آموزش- به عنوان یک مدل ارزیابی عملکرد برای موسسه بانکی استفاده شده است که به ما در تعیین فاکتورهای مالی و غیر مالی تاثیرگذار کمک می‌کند. در این تحقیق20 شاخص‌ کلیدی موثر بر بانکداری توسط افراد خبره تعیین گردید، سپس وزن هر یک از شاخص‌های ارزیابی و مناظر کارت امتیازی متوازن با توجه به روابط داخلی بین آن¬ها با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای (FANP ) مشخص گردیده و با اهمیت‌ترین شاخص تعیین می¬گردد. با توجه به نتایج بدست آمده منظر مالی بیشترین وزن (0.47) ممکن را دارد. در انتها با استفاده از سه روش تصمیم¬گیری چند شاخصه TOPSIS ،تخصیص خطی و ELECTRE به رتبه بندی سه بانک خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه بندی عملکرد بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی fanp و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن

میزان سودآوری و درآمد بانک ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک ها تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه فضای رقابتی سالم می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک های سرمایه گذاری سرمایه گذارا...

متن کامل

رتبه بندی عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی fanp و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن

میزان سودآوری و درآمد بانک ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک هاتأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه فضای رقابتی سالم می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک های سرمایه گذاری سرمایه گذاران...

بررسی کارایی مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC)

در محیط‌های کسب و کاری بشدت رقابتی و متغیر امروزی، تجزیه و تحلیل نظام‌مند عملکرد سازمان برای دریافت میزان توفیقات، تشخیص چگونگی انحرافات و دلایل آن و کشف ایده‌های جدید یا پیدا کردن راه‌حل اصلاح موارد، همواره از دغدغه‌های اصلی مدیران و دست اندرکاران مدیریت سازمان‌ها بوده است. یکی از رویکردهای رایج در این رهگذر، ارزیابی عملکرد و کارایی مالی سازمان و استفاده از شاخص‌های مالی می‌باشد. با توجه به اه...

متن کامل

تعیین معیارهای ارزیابی متوازن و رتبهبندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیق، تعیین معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد، مربوط به هر یک از منظرهای ارزیابیمتوازن ) BSC (، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع فعالیت و بر اساسطبقهبندی گروه صنایع میباشد. پس از تعیین، معیارهای به دست آمده بر اساس الگوی "فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی") AHP (، توسط آزمودنیها رتبهبندی میشوند. پس از بکارگیری AHP ، بین رتبههای موجود قبل ازاستفاده از این الگو، مقا...

متن کامل

وزن دهی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها در رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ترکیبی ارزش شاپلی و بولزای

ارزیابی عملکرد به عنوان یک ابزار کنترلی همواره مورد توجه مدیران در سازمان‌ها و کارخانجات بوده است. دراین مقاله قصد داریم تا مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های صنعتی در شرایط عدم قطعیت ارائه دهیم. بر همین اساس ارزیابی عملکرد را بر اساس روش کارت امتیازی متوازن پیاده کرده‌ایم. به علاوه به جای استفاده از متغیر‌های زبانی و اعداد قطعی سعی در استفاده از اعداد خاکستری سه پارامتره استفاد...

متن کامل

ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک‌ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف نمی‌توانند نتیجه دقیق و مطلوبی حاصل نمایند، بنابراین در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکی، معیارهایی براساس کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از نظ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 18

صفحات  57- 79

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023