عنوان ژورنال

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-9165
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود