عنوان ژورنال

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-9165

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود