ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

نویسنده

  • محمد امین الماسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (Medicago sativa) می‌ شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می‌شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش‌های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplification) روش جدیدی جهت تکثیر RNA تحت شرایط هم دما، با اختصاصیت، حساسیت، سرعت و کارایی بالا است که در این پژوهش جهت تشخیص ویروس موزاییک یونجه به کار گرفته شد. به منظور انجام آزمون سرولوژیک، نمونه های برگی (100 نمونه) با علائم مشابه به ویروس موزاییک یونجه از سطح استان های همدان و کردستان جمع آوری شدند. چهار آغازگر واکنش RT-LAMP (شامل F3، B3، FIP و BIP) به همراه آغازگرهای واکنش RT-PCR (شامل F و B) بر اساس توالی بسیار حفاظت شده ای از ژن پوشش پروتئین (CP) طراحی شدند. جهت انجام آزمون های مولکولی، RNA کل استخراج و واکنش های مولکولی انجام شدند و در نهایت شش نمونه مثبت تشخیص داده شد. از مزایای این روش جدید در مقایسه با سایر روش های پیشین می‌توان به اختصاصیت بالا، حساسیت بالا، سرعت بالا، کارآیی بالا، ایمنی، سهولت، عدم نیاز به تجهیزات پرهزینه جهت تکثیر، عدم نیاز به کارهای تشخیصی بعد از تکثیر، تشخیص مشاهده ای و کاربردوستی آن اشاره کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (amv) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (alfalfa mosaic virus, amv) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (medicago sativa) می شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplifica...

متن کامل

ارزیابی آزمون تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه در شناسایی ویروس موزاییک کاهو (LMV)

شایع‌ترین ویروس تأثیرگذار بر کاهو در سراسر مزارع جهان، ویروس موزاییک کاهو (Lettuce mosaic virus; LMV) متعلق به خانواده Potyviridea و جنس Potyvirus است. روش‌های متعددی شامل آزمون‌های سرولوژیکی و مولکولی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند، اما این روش‌ها زمان‌بر بوده و نیازمند ابزارهای پیچیده‌ای هستند. هدف از این پژوهش، کاهش زمان موردنیاز جهت تشخیص LMV با استفاده از روش تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه (...

متن کامل

ارزیابی آزمون تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه در شناسایی ویروس موزاییک کاهو (LMV)

شایع‌ترین ویروس تأثیرگذار بر کاهو در سراسر مزارع جهان، ویروس موزاییک کاهو (Lettuce mosaic virus; LMV) متعلق به خانواده Potyviridea و جنس Potyvirus است. روش‌های متعددی شامل آزمون‌های سرولوژیکی و مولکولی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند، اما این روش‌ها زمان‌بر بوده و نیازمند ابزارهای پیچیده‌ای هستند. هدف از این پژوهش، کاهش زمان موردنیاز جهت تشخیص LMV با استفاده از روش تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه (...

متن کامل

ارزیابی آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه جهت تعیین جنسیت جنین در انسان

Background and purpose: In humans, SRY (sex-determining region of the Y chromosome) is the major gene for the sex determination which is found in normal XY males and rarely in XX males, and it is absent from normal XX females and from many XY females. There are several methods which can indicate a male genotype by amplification of SRY gene. The aim of this study was identification of the SRY ge...

متن کامل

تکثیر هم دمای وابسته به حلقه: یک روش نوین برای تکثیر DNA و RNA

تشخیص بیماری یک امر حیاتی در تصمیم­گیری­های درمانی مناسب است. درگذشته، تشخیص براساس جداسازی و شناسایی عامل بیماری­زا بود که توسعه آزمون­های سرولوژیکی را در طول زمان درپی داشت. امروزه، آزمون­های مولکولی با حساسیت بالا مانند واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) و انواع آن، جایگزین روش­های تشخیصی قدیمی­تر شده­اند. مانع اصلی در استفاده از روش­های مبتنی بر PCR نیاز به ترموسایکلر است که سیستم تکثیر هم­دمایی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 14

صفحات  73- 84

تاریخ انتشار 2016-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023