نتایج جستجو برای: RT-LAMP

تعداد نتایج: 69618  

Journal: :Journal of Clinical Laboratory Analysis 2017
D a n d a n W u J i w e n K a n g B a o s h e n g L i D i a n x i n g S u n

Viral myocarditis is a moderate disease, but it sometimes causes progressive cardiac disorder. Many different viruses have been considered as the agent of viral myocarditis, but Coxsackievirus of the B group, in particular of the Coxsackievirus B3 (CVB3), is more than fifty percent of cases of viral myocarditis. CVB3 is a positive single-stranded RNA virus and a member of the genus Enterovirus ...

Journal: :Journal of Infection and Chemotherapy 2021
K e n t a M i n a m i R y o t a M a s u t a n i Y o u i c h i S u z u k i M e r i K u b o t a N a o f u m i O s a k a T o y o f u m i N a k a n i s h i T a k a s h i N a k a n o A k i r a U k i m u r a

Journal: :PLOS ONE 2015
D o n n a L . R u d o l p h V i c k i e S u l l i v a n S . M i c h e l e O w e n K e l l y A . C u r t i s

2015
Donna L. Rudolph Vickie Sullivan S. Michele Owen Kelly A. Curtis Cecilio López-Galíndez

A rapid, cost-effective diagnostic test for the detection of acute HIV-1 infection is highly desired. Isothermal amplification techniques, such as reverse-transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP), exhibit characteristics that are ideal for the development of a rapid nucleic acid amplification test (NAAT) because they are quick, easy to perform and do not require complex, d...

Journal: :Journal of Infection and Public Health 2019
M . Y a s s i n K . E n a n W . E l d a i f B . S a l i m I . F a d l - E m u l a I . E l k h i d i r

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید