رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات

نویسندگان

  • رضا ابراهیم‌زاده پزشکی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه یزد
  • علی ناصر صدرآبادی استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
چکیده مقاله:

رضایت مشتریان سیستم­های تولیدی و خدماتی به عنوان شاه بیت غزل رقابت امروزه در دنیای کسب‌وکار مدرن خودنمایی می­کند. تعریف عناصر، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای رضایت مشتریان به ویژه در سیستم­های تولید خدمات در سال­های اخیر مورد توجه وافر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مقصود روش­های متعددی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه­های زیادی برای آن­ها ارائه شده است. در این تحقیق از رویکرد شش سیگما به عنوان رویکردی نوین و پیشرفته جهت ارزیابی سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان به عنوان شاخصی از رضایت آن­ها استفاده شده است. بدین منظور ابتدا عناصر کیفی مدیریت ارتباط با مشتریان دانشگاهی – به عنوان یکی از مهم­ترین سیستم­های خدماتی در جهان امروز- شناسایی و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (چرخش واریماکس) و مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)[1] استاندارد شدند. در  نهایت ابعاد تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با دانشجو (SRM)[2] با استفاده از متدولوژی شش سیگما مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده‌اند که نتایج نشان داد که بُعدهای نیازشناسی و راهبرد در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به مابقی ابعاد هستند. [1] Structural equation modeling [2] Student Relationship Management

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات مؤسسات مراقبت بهداشتی

Introduction: Health Care organizations, because of their special nature of Medical Services, impossibility of assessment by customers, and increasing of patients and customer expectation, have to apply different management approach. In recent decade Six Sigma has been considered as systematic and powerful to improve service quality and cost saving. Six Sigma is a statistical and systematic app...

متن کامل

نقش شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات مؤسسات مراقبت بهداشتی

چکیده مقدمه: مؤسسات مراقبت بهداشتی به خاطر ماهیت ویژه خدمات پزشکی، امکان پذیر نبودن ارزیابی خدمات از طرف مشتریان و افزایش انتظارات بیماران و مراجعین ناگزیر به استفاده از رویکردها و تکنیک های مختلف مدیریتی هستند. در دهه اخیر شش سیگما به عنوان یک رویکرد سیستماتیک و قدرتمند در دستیابی به بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی وکنترل هزینه ها مطرح شده است. شش سیگما یک رویکرد سیستماتیک و آماری است که هدف ...

متن کامل

سنجش سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی با تلفیق تکنیک‌های سروکوال و شش سیگما (مطالعۀ موردی: کتابخانۀ عمومی جزیرۀ کیش)

Purpose: The purpose of this study is to evaluate service quality level in public libraries against Six Sigma quality level by combining SERVQUAL and Six Sigma techniques. Method: This is an applied study conducted as a survey. The population consists of all SANAEE public library members. Through simple random selection, 217 people are chosen. SERVQUAL questionnaire is used as research tool. Fi...

متن کامل

ارتقای شاخص رضایت‌مندی بیماران در مرکز خدمات درمانی با بهره‌گیری از رویکرد شش سیگما

مقدمه: شش سیگما به عنوان رویکردی سیستماتیک در دستیابی به بهبود کیفیت خدمات درمانی که موجبات رضایت بیمار را فراهم می‌آورد، مورد توجه است. در پژوهش حاضر، از شش سیگما به منظور کاهش فرآیند درمان پروتز در مرکز تخصصی دندانپزشکی امام خمینی(ره)، جهت بهبود کارآیی مرکز و ارتقاء میزان رضایتمندی بیماران استفاده شده است. روش‌ پژوهش: در این مطالعه، مراحل بحرانی درمان پروتز دندان از طریق شناسائی متغیرهای تاثی...

متن کامل

ارتقای شاخص رضایت‌مندی بیماران در مرکز خدمات درمانی با بهره‌گیری از رویکرد شش سیگما

مقدمه: شش سیگما به عنوان رویکردی سیستماتیک در دستیابی به بهبود کیفیت خدمات درمانی که موجبات رضایت بیمار را فراهم می‌آورد، مورد توجه است. در پژوهش حاضر، از شش سیگما به منظور کاهش فرآیند درمان پروتز در مرکز تخصصی دندانپزشکی امام خمینی(ره)، جهت بهبود کارآیی مرکز و ارتقاء میزان رضایتمندی بیماران استفاده شده است. روش‌ پژوهش: در این مطالعه، مراحل بحرانی درمان پروتز دندان از طریق شناسائی متغیرهای تاثی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 10

صفحات  71- 96

تاریخ انتشار 2013-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023