زمانبندی و توصیف رویارویی نیچه با دیدگاه تجربه‌گرایی

نویسندگان

  • Esfandiar ESFANDI Université de Téhéran Professeur-Asssistant
  • Nahid SHAHVERDIANI Université de Téhéran Professeur-Assistant
چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر، استخراج، زمانبندی و تفسیر برخی از گفته‌های معنادار نیچه درباره دیدگاه علم‌گرایی حاکم دوران خود، یعنی تجربه‌گرایی می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تحلیل انتقادی دیدگاه نیچه درباره معنای زندگی

مسئله معنای زندگی پرسشی اساسی است که پیش‌تر انسان معاصر غربی آن را در چارچوب مسیحیت پی می‌گرفت، اما به نظر نیچه، انسان اکنون در دورانی به سر می‌برد که چارچوب عقیدتی و ارزشی مسیحیت فرو ریخته است. در این دوران، انسان معاصر گرفتار نیست‌انگاری فراگیر شده است. از این‌رو، نیچه می‌کوشد معطوف به زندگی زمینی و در راستای اراده معطوف به قدرت، معنایی برای زندگی انسان معاصر طراحی کند که نتیجه‌اش آری‌گویی به...

متن کامل

مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور

نیچه فیلسوف زندگی است که در مقابل سختی¬ها و رنج¬ها به آن آری می¬گوید و معتقد است که انسان بایستی هرچه سرشارتر و پرکارتر زندگی کند و از این طریق می¬خواهد اندیشه¬ی ترس از مرگ را از بین ببرد. در صدد آن است که زندگی را دوصد چندان بیش¬تر از مرگ شایسته¬ی اندیشیدن کند و نیز معتقد است که انسان باید آزادنه و آگاهانه مرگ خود را انتخاب کند. درحالی¬که در نظر کرکگور، این، زندگی است که باید آزادانه و آگاهانه...

متن کامل

تحلیل انتقادی دیدگاه نیچه درباره معنای زندگی

مسئله معنای زندگی پرسشی اساسی است که پیش تر انسان معاصر غربی آن را در چارچوب مسیحیت پی می گرفت، اما به نظر نیچه، انسان اکنون در دورانی به سر می برد که چارچوب عقیدتی و ارزشی مسیحیت فرو ریخته است. در این دوران، انسان معاصر گرفتار نیست انگاری فراگیر شده است. از این رو، نیچه می کوشد معطوف به زندگی زمینی و در راستای اراده معطوف به قدرت، معنایی برای زندگی انسان معاصر طراحی کند که نتیجه اش آری گویی به...

متن کامل

مرگ و زندگی از دیدگاه نیچه و کرکگور

نیچه فیلسوف زندگی است که در مقابل سختی¬ها و رنج¬ها به آن آری می¬گوید و معتقد است که انسان بایستی هرچه سرشارتر و پرکارتر زندگی کند و از این طریق می¬خواهد اندیشه¬ی ترس از مرگ را از بین ببرد. در صدد آن است که زندگی را دوصد چندان بیش¬تر از مرگ شایسته¬ی اندیشیدن کند و نیز معتقد است که انسان باید آزادنه و آگاهانه مرگ خود را انتخاب کند. درحالی¬که در نظر کرکگور، این، زندگی است که باید آزادانه و آگاهانه...

متن کامل

رویارویی با مسئلۀ آگاهی

چالمرز، در این مقاله با تمرکز بر مسئلۀ دشوار آگاهی در صدد است نشان دهد چرا تبیین این مسئله تا این اندازه دشوار است. وی از کارهای اخیر که روش‌‌‌های تحویلی را برای پرداختن به آگاهی در چارچوب عصب‌‌‌شناسی و علوم‌‌‌شناختی به کار می‌‌‌گیرند، انتقاد می‌‌‌کند. در مرحلۀ بعد، او ادعا می‌‌‌کند این روش‌‌‌ها برای حلّ مسئلۀ دشوار ناگزیر با شکست مواجه می‌‌‌شوند. به زعم وی، برای دست یافتن به راه حلّ این مسئله، ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 8

صفحات  23- 40

تاریخ انتشار 2008-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023