ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس آلودگی ذهنی- پرسش نامه وسواسی جبری ونکوور

نویسندگان

  • زهرا زنجانی دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه شاهد، بورسیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
چکیده مقاله:

آلودگی ذهنی اشاره به احساس کثیفی و آلودگی دارد که مستقل از تماس فیزیکی با آلودگی ایجاد می‌شود و در برخی از اختلال های روانی دیده شده است. مقیاس آلودگی ذهنی پرسش نامه وسواسی جبری ونکوور (VOCI-MC)، یک ابزار خودگزارشی برای سنجش این سازه است. هدف از این مطالعه، بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در نمونه غیر بالینی بود. ساختار عاملی، اعتبار همگرا، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی این مقیاس با 391 شرکت کننده از جمعیت عمومی دانشجویان دانشگاه شاهد بررسی شد. ابزارهای مورد استفاده مقیاس آلودگی ذهنی (VOCI- MC) و پرسش نامه پادوآ (PI) بود. نتایج نشان دادند که نسخه فارسی VOCI-MC همسانی درونی و پایایی بازآزمایی خوبی دارد. هم چنین، همگرایی این مقیاس با نمره های وسواس پرسش نامه پادوآ (PI) خوب بود. نتایج تحلیل عامل اکتشافی، چهار عامل را برای این مقیاس نشان داد و تحلیل عامل تاییدی از برازش مطلوب‌تر ساختار چهار عاملی نسبت به ساختار یک عاملی این مقیاس حمایت کرد. یافته‌های این مطالعه نشان دادند که نسخه فارسی VOCI-MC مشخصه‌های روان‌سنجی مناسبی در جمعیت عمومی دارد. بر این اساس، می‌توان از این ابزار برای سنجش نشانه‌های آلودگی ذهنی و هم چنین، در حوزه پژوهشی، با اطمینان استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور

افسردگی، یکی از اختلالات شایع در جوامع مختلف است و تشخیص به موقع و ارزیابی های بالینی مبتلایان به افسردگی از دغدغه های مهم متخصصان بالینی است. با توجه به اهمیت تشخیص به هنگام و دقیق اختلال وسواس و پیامدهای آن، هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور در بیماران وسواس و دانشجویان بود. بدین منظور در یک پژوهش زمینه یابی از نوع توصیفی- مقطعی، 82 بیمار مبتلا به وسواس، با...

متن کامل

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه‌بندی اختلال های رفتار مخرب ـ نسخه والدین

زمینه و هدف: اختلال رفتاری مخرب طبقه‌ای از اختلال­ های رفتاری است که با رفتار مزاحمت ­بار اجتماعی مشخص می‌شود و موجب ناراحتی دیگران می­شود. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­ های روان­ سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی اختلال­ های رفتار مخرب ـ نسخه والدین در میان دانش­ آموزان دوره اول مقطع ابتدایی بود. روش: 303 نفر (136 پسر و 167 دختر) از بین دانش ­آموزان دوره اول مقطع ابتدایی شهر بابلسر، ...

متن کامل

بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور

افسردگی، یکی از اختلالات شایع در جوامع مختلف است و تشخیص به موقع و ارزیابی های بالینی مبتلایان به افسردگی از دغدغه های مهم متخصصان بالینی است. با توجه به اهمیت تشخیص به هنگام و دقیق اختلال وسواس و پیامدهای آن، هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور در بیماران وسواس و دانشجویان بود. بدین منظور در یک پژوهش زمینه یابی از نوع توصیفی- مقطعی، 82 بیمار مبتلا به وسواس، با...

متن کامل

اعتبار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (نسخه فارسی)

مقدمه: پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (maslach burnout inventory) ، متداول ترین ابزار سنجش فرسودگی شغلی در میان افراد مختلف با سوابق شغلی و حرفه ای متفاوت است. نسخه آموزشگران این پرسش نامه به طور خاص برای بررسی فرسودگی شغلی در میان کسانی که در امر آموزش و یاددهی دخیل اند طراحی شده است. مواد و روش ها: پرسش نامه فرسودگی ماسلاچ به زبان های مختلفی ترجمه شده است و ساختار عاملی آن در مطالعات متفاوتی م...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی

پیش‌زمینه و هدف: سرطان به‌عنوان بیماری مزمن و تهدیدکننده زندگی نیاز به ظرفیت تاب‌آوری قوی دارد. بررسی اثربخشی مداخلات انجام‌شده در زمینه ارتقای تاب‌آوری نوجوانان مبتلا به سرطان، مستلزم وجود ابزار مناسب برای اندازه‌گیری این مفهوم است. این مطالعه باهدف روان‌سنجی نسخه فارسی "مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون" در نوجوانان مبتلا به سرطان انجام‌شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی روش‌شناسی می‌ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 24

صفحات  39- 54

تاریخ انتشار 2016-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023