ساخت و آزمون نرم افزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایۀ ششم ابتدایی

نویسندگان

  • حسن اسدزاده دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛
  • زهره رباط سرپوشی دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛
  • فریبرز درتاج استاد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و آزمون نرم‌افزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارت‌های فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان انجام شد. روش: پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان روهن که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به‌تحصیل بودند. نمونۀ پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان حاضر در دو کلاس درس بود که به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس، 35 دانش‌آموز به‌عنوان گروه آزمایش اُریگامی، 35 نفر به‌عنوان گروه آزمایش نرم‌افزار هندسۀ پویا و 35 نفر به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. گروه‌های آزمایش به مدت دوازده جلسۀ 40 دقیقه‌ای تحت آموزش ریاضی به‌کمک اُریگامی و نرم‌افزار هندسۀ پویا قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل الف) آزمون تجسم فضایی مینه‌سوتا، و ب) آزمون پیشرفت تحصیلی محقق‌ساخته بود. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t وابسته و مانوا استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که نرم‌افزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارت‌های فضایی و اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانش‌آموزان اثر دارند. میانگین نمرات پس‌آزمون نرم‌افزار هندسۀ پویا و پس‌آزمون اُریگامی تفاوت معنی‌داری با پیش‌آزمون آنها داشتند. از این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ریاضیات به‌کمک نرم‌افزار هندسۀ و اُریگامی قادر است تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانش‌آموزان را بهبود ببخشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم افزار آموزش حافظه ی کاری بر کارکردهای توجه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی است. طرح پژوهشی حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دچار اختلال یادگیری ریاضی کلاس های دوم تا ششم ابتدایی که در سال 93-92 در مدارس اختلال یادگیری استان مرکزی مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش درک روابط فضایی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضیانجام شد. روش پژوهش، آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه سوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری ریاضی شهر اصفهان در سال تحصیلی91-1390 بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزارهای مورد...

هدف این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی حضور دانش‏آموزان ابتدایی در منطقۀ عمل معلم بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضیات پایۀ پنجم ابتدایی بود. برای رسیدن به این هدف، از روش آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ این پژوهش تمامی دانش‏آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان باشت و نمونه 32 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه‏گیری خوشه­ای انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمای...

زمینه و هدف: بسیاری از دانش ­آموزان دارای مشکلات ریاضی در مهارت­ های حل مسئله ضعیف هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی نرم افزار آموزشی حل مسئله­ یار بر تقویت حل مسئله دانش ­آموزان با اختلال یادگیری ریاضی صورت گرفت. روش: طرح پژوهش شبه­ آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، تعداد 30 دانش ­­آموز مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی، از میان جامعه آمار...

در مطالعه ی کاوش گرانه ی حاضر، باتأیید روش های مبتنی بر ساخت و ساز گرایی ضمن معرفی تجسم به عنوان جنبه ای مهم و قابل بحث از مهارت های ذهنی دانش آموزان که نقشی اساسی در درک مفاهیم ریاضی ایفا می کند، تأثیر مشاهده و تجسم بر عملکرد دانش آموزان در حل مسئله ی ریاضی را مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور تأثیر متغیرهای توانایی فضایی و مهارت های تجسمی بر متغیر وابسته ی عملکرد حل مسئله ی ریاضی مورد ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود