× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ساخت و بررسی ریزساختاری سرامیک‌های پایه TiB2 با افزودنی‌های SiC و Si3N4

نویسندگان

  • محمد دشتی گرمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • مهدی شاهدی اصل گروه آموزشی مهندسی مکانیک،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

چکیده

در این پژوهش، چهار نمونه سرامیکی فوق دما بالای پایه دی‌بورید تیتانیم یعنی نمونه‌های بدون افزودنی، دارای نیترید سیلیسیم (5 درصد وزنی)، دارای کاربید سیلیسیم (20 درصد حجمی) و دارای هر دو افزودنی نیترید و کاربید سیلیسیم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) در دمای 1900 درجه سانتی‌گراد به مدت 7 دقیقه با فشار 40 مگاپاسکال ساخته شد. ریزساختار کامپوزیت‌های پایه TiB2 به خاطر افزودن SiC و Si3N4 تحت تاثیر قرار گرفت و چگالی نسبی و قابلیت تفجوشی نمونه‌ها بهبود قابل توجهی پیدا کرد. از آنالیز‌های فازی (XRD)، میکروسکوپی (SEM) و شیمیایی (EDS) و همچنین آزمون چگالی‌سنجی برای مشخصه‌یابی استفاده شد. طبق این آنالیز‌ها فازهای TiN، SiO2 و نانو ورقه BN در نمونه‌های TiB2-SiC-Si3N4 و TiB2-Si3N4 به خاطر واکنش شیمیایی SiC و Si3N4 با ناخالصی‌های اکسیدی سطح ذرات TiB2 (B2O3 و TiO2) تشکیل یافت. زدودن لایه‌های اکسیدی مضر و تشکیل فاز‌های ثانویه مختلف سبب جلوگیری از رشد دانه‌های زمینه TiB2 و همچنین تکامل ریزساختاری و فازی سرامیک‌های پایه TiB2 شد. افزون بر این، قابلیت تفجوشی پذیری با ساز و کار تفجوشی فاز مایع در نتیجه تشکیل فاز مایع SiO2 به هنگام فرآیند تفجوشی افزایش پیدا کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کاربید سیلیکون (SiCSiC) به دلیل خواص مکانیکی ایده آل همچون سختی بالا، چگالی پایین، دمای ذوب بالا، مدول بالا و غیره به یک ماده مهندسی مناسب برای کاربردهای دما بالا و مناسب برای ابزارهای برشی تبدیل شده است. گرچه محدودیت‌های نیز برای استفاده از این ماده وجود دارد، از جمله زینترپذیری ضعیف و چقرمگی شکست پایین آن. از اینرو تقویت کننده‌هایی به منظور بهبود زینترپذیری و خواص مکانیکی به زمینه SiC افزوده ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

در این تحقیق تأثیر افزودنی‌های اکسیدیِ لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی پیزوالکتریک‌های محلول جامد تیتانات زیرکونات سرب با ترکیب در محدوده‌ی مرز مورفوتروپیک بررسی شده است. برای این منظور، اکسید لانتانید به مقدار صفر تا ۳ درصد مولی به ترکیب پایه‌ی $P‌b_{1.1}(Z‌r_{0.53}T‌i_{0/47}) O_3$ اضافه شده که روش ساخت آنها طبق روش معمول ساخت سرامیک‌ها است. مشاهده شده است که افزودن ۲٪ مولی از اف...

The effect of residual stresses on the strength, toughness and work of fracture of Si3N4/SiC multilayered composites with different SiC layers has been investigated. It may be an effective way to design and optimize the mechanical properties of Si3N4/SiC multilayered composites by controlling the properties of SiC layers. Si3N4/SiC multilayered composites with different SiC layers were fabricat...