سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه

نویسندگان

چکیده مقاله:

چکیده یکی از مهمترین الزامات تعامل بین سازمان‌ها با کارکنان برخورداری از روح صداقت است. این فضلیت اخلاقی در صورتی که در سازمان‌ها جاری و ساری باشد بی شک نقش بی بدیلی در موفقیت و ارتقاء عملکرد خواهد داشت و مدیران همواره درصد تحقق بخشیدن به این اصل اخلاقی در عرصه سازمان و مدیریت هستند. از اینرو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام‌مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پرداخته و سازوکارهای صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نماید. در این راستا، کلیه مکتوبات و بیانات این بزرگواران مرتبط با موضوع به‌صورت تمام‌خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه متون منتخب به شیوه تحلیل جزء به جزء از طریق کدگذاری باز تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق تعداد؛ 1865کد، 38 زیرمفهوم، 124 مفهوم، 3 زیرمقوله و 12 مقوله شناسایی شد. نتایج تحقیق، گویای آن است که سازوکارهای صداقت سازمانی در سازمان مورد مطالعه از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری شامل؛ولایتمداری، بصیرت، معنویت‌گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت‌گزاری، اخلاق‌مداری، مردم‌داری، نوشوندگی، رفتارتوان‌مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی است. کلید واژه‌ها: صداقت سازمانی، ولی فقیه، سپاه پاسداران، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آیا خمس از شئونات ولی فقیه است؟

در این مقاله بر آن هستیم که در مورد این سؤال «آیا خمس از شؤونات ولی فقیه است یا نه؟» بحث کنیم یعنی گرفتن خمس و مصرف آن به عهده چه کسی است؟ آیآآآیا بعهده شخص ولی فقیه است؟ یا اینکه غیر ولی فقیه مانند مراجع عظام هم می توانند در گرفتن و هزینه کردن آن اجازه بدهند یا ندهند. بعد از بحث و ارائه دلائل به این نتیجه رسیدیم که خمس از شؤونات ولی فقیه در زمان غیبت کبری و برقراری حکومت اسلامی است. همانطوری ک...

متن کامل

سبک زندگی کارکنان نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

  سابقه و هدف: هدف از روانشناسی سلامت به بررسی تاثیر عوامل روانشناختی بر سلامت و بیماری می پردازد.یکی از مباحث اساسی این رشته،سبک زندگی است. این تحقیق بررسی سبک زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) است.   مواد و روش ‌ ها: در مرحله اول از این پژوهش 50 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل این م...

متن کامل

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

نیازهای ضروری جامعه از یک‌سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می‌سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده‌اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلا...

متن کامل

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق امنیت در نگاه و بیان پاسداران انقلاب

در این مقاله به اهمیت جنگ ایران و عراق از نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می پردازیم و نشان می دهیم که پاسداران چگونه در جنگ توانستند جایگاه خود را در امنیت ملی ایران به منصه ی ظهور برسانند. در این مقاله هم چنین بر آنیم که نشان دهیم پاسداران انقلاب چگونه با تکیه بر شناخت و تجربه های شخصی خودشان از جنگ، روایت یا تاریخ خاصی از جنگ را رقم زده اند. مطالب مندرج در آثار منتشر شده از سوی سپاه پاسداران...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 11

صفحات  5- 29

تاریخ انتشار 2017-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023