× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مجید زین الدینی

دانشگاه عالی دفاع ملی

[ 1 ] - سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه

چکیده یکی از مهمترین الزامات تعامل بین سازمان‌ها با کارکنان برخورداری از روح صداقت است. این فضلیت اخلاقی در صورتی که در سازمان‌ها جاری و ساری باشد بی شک نقش بی بدیلی در موفقیت و ارتقاء عملکرد خواهد داشت و مدیران همواره درصد تحقق بخشیدن به این اصل اخلاقی در عرصه سازمان و مدیریت هستند. از اینرو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام‌مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خم...

[ 2 ] - الگو ی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

چکیده در عصر حاضر هیچ سازمانی را نمی‌توان بی‌نیاز از اصول اخلاقی به ویژه سرآمدترین آنها صداقت و درستکاری دانست. اگر صداقت بر سازمان حاکم باشد در موفقیت سازمان موثر خواهد بود. از اینرو، این مقاله در پی آن است الگوی صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد به تجزیه و تحلیل آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی پرداخته بر این اساس تمامی مستندات به صورت تمام‌خوانی م...