× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

الگو ی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

نویسنده

چکیده

چکیده در عصر حاضر هیچ سازمانی را نمی‌توان بی‌نیاز از اصول اخلاقی به ویژه سرآمدترین آنها صداقت و درستکاری دانست. اگر صداقت بر سازمان حاکم باشد در موفقیت سازمان موثر خواهد بود. از اینرو، این مقاله در پی آن است الگوی صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد به تجزیه و تحلیل آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی پرداخته بر این اساس تمامی مستندات به صورت تمام‌خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه جهت نیل به اشباع نظری گزاره‌های منتخب مورد واکاوی قرار گرفت و در نتیجه از طریق از طریق کدگذاری باز، تعداد 4309 کد، 56 زیرمفهوم، 294مفهوم، 21 زیرمقوله و 26 مقوله در خصوص موضوع تحقیق شناسائی شد و بوسیله کدگذاری محوری الگوی پارادیمی تحقیق احصاء گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق در الگوی منتج از داده‌ها، مقوله‌های شناسایی شده عبارت است از: مقوله‌های علّی شامل؛ پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان‌های سپاه و تهدیدهای داخلی و خارجی، مقوله‌های محیطی از قبیل؛ شأن و جایگاه سپاه در جامعه، سازمان و تشکیلات، مقوله‌های واسطه‌ای مانند؛ عنایات الهی، پشتیبانی، وحدت و هم‌افزایی، منهیات فردی و سازمانی، مقوله‌های راهبردی شامل؛ ولایتمداری، بصیرت، معنویت‌گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت‌گزاری، اخلاق‌مداری، مردم‌داری، نوشوندگی، رفتارتوان‌مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی و مقوله‌های پیامدی از قبیل؛ پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، اقتدار دفاعی کشور، توسعه و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که اگر همه فعالیت‌ها و اقدامات انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود، زمینه‌های نیک‌بختی و گران‌قدری برای او فراهم می‌نماید. چنانکه گشوده‌شدن دریچه‌های سعادت و بهروزی به‌سوی جامعه بشری، جز با استوارکردن پایه صداقت میسر نمی‌شود. ازاین‌رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده‌بنیاد به تجزیه‌وتحلیل گفتمان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری پرداخته ...

چکیده یکی از مهمترین الزامات تعامل بین سازمان‌ها با کارکنان برخورداری از روح صداقت است. این فضلیت اخلاقی در صورتی که در سازمان‌ها جاری و ساری باشد بی شک نقش بی بدیلی در موفقیت و ارتقاء عملکرد خواهد داشت و مدیران همواره درصد تحقق بخشیدن به این اصل اخلاقی در عرصه سازمان و مدیریت هستند. از اینرو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام‌مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خم...

یکی از ویژگی‌های برجستۀ نهادهای انقلاب اسلامی، برخوداری از فرهنگ جهادی است. فرهنگ جهادی مجموعه‌ای از سرمایه‌های فکری و ارزشی است که بر رفتار اجتماعی انسان اثر می‌گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع کیفی است. جامعۀ آماری، خبرگان حوزۀ مدیریت و فرهنگ در داخل و خارج سازمان هستند. نمونۀ تحقیق تعداد 14 نفر بوده‌اند که به روش ق...

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

یکی از ویژگی‌های برجسته نهادهای انقلاب اسلامی برخورداری از فرهنگ انسان محور است. فرهنگ انسان محور مجموعه‌ای از سرمایه فکری و ارزشی است که در رفتار اجتماعی اثر می گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی است. روش تحقیق توصیفی از نوع کیفی و کمی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران عالی سازمان در حوزه فرهنگ سازمانی است و نمونه به تع...

یکی از ویژگی های برجستۀ نهادهای انقلاب اسلامی، برخوداری از فرهنگ جهادی است. فرهنگ جهادی مجموعه ای از سرمایه های فکری و ارزشی است که بر رفتار اجتماعی انسان اثر می گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع کیفی است. جامعۀ آماری، خبرگان حوزۀ مدیریت و فرهنگ در داخل و خارج سازمان هستند. نمونۀ تحقیق تعداد 14 نفر بوده اند که به روش ق...