× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سبکهای تدریس و راهنمایی بهینه برای رشته زبان انگلیسی

نویسندگان

  • کسائیان , زهره

چکیده

هدف این تحقیق آن بود که مشخص شود مدرسان و دانشجویان رشته زبان انگلیسی در دانشگاههای ایران چه سطحی از راهنمایی را در دروس پایه و تخصصی خود مطلوب می دانند. برای این منظور از یک چهارچوب نظری که سبکهای تدریس را در پیوستاری از سبکی که حداکثر راهنمایی را فراهم می کند تا سبکی که حداقل راهنمایی را مطلوب می داند، استفاده شد. تعداد شرکت کنندگان در این تحقیق 306 دانشجو و 36 مدرس بود. شرکت کنندگان در تحقیق به سؤالهای دو نسخه یک پرسشنامه پاسخ دادند. بررسی نتایج با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی و آزمون ANNOVA حاکی از آن بود که دانشجویان در هر دو گروه دروس پایه و تخصصی سبکهای تدریسی را که میزان متعادلی از راهنمایی به دانشجو ارائه می کنند، بر سبکهای تدریسی که حداقل یا حداکثر میزان راهنمایی ارائه می کنند، ترجیح می دادند، اما مدرسان سبکهای مختلفی را برای دروس پایه و تخصصی مطلوب می دانستند.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آیا یک مدرس می‌تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند. این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای ت...

قبل از اینکه به گفتگو درباره‌ی وسایل مختلف و روش تدریس زبان بپردازیم، بی‌مناسبت نیست که به طور اجمال و خلاصه، با تکنیک‌ها و اصول روش‌های جدید آموزش و تغییراتی که به تدریج در این رشته پدید آمد آشنا شویم و از آنها یاد نماییم. تکنیک و روش‌های آموزش و فن تدریس از ابتدای قرن اخیر از نظر علمی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است که همگی ما شاهد پاره‌ای از این دگرگونی‌ها بوده‌ایم: نفوذ روانشناسی پرورشی و حسی ...

با توجه به آینده بکارگیری یک سیستم یادگیری دوگانه، آگاهانه و غیر آگاهانه، در تئوری ها و پژوهش هایزبان دوم، الیس ( 2006 ) بر این باور است که بررسی های بیشتر پیرامون چنین تمایزی برای مدل سازی ودریافت بهتر مهارت بسندگی زبان دوم و توانایی اندازه گیری و سنجش آن مفید و حائز اهمیت است. اینپژوهش قابلیت دسترسی متفاوت دانش آگاهانه و غیر آگاهانه دستور زبان را برای مهارت بسندگیدانشجویان زبان انگلیسی بررسی ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مؤلفه های بنیادی تدریس اثربخش در زبان فرانسه بر اساس دیدگاه دانشجویان رشته زبان انگلیسی و بر اساس روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 128 نفر از دانشجویان رشته زبان انگلیسی یکی از دانشگاه های دولتی شمال غرب کشور ایران، ارومیه، در سال تحصیلی 93-1392 بودند که با استفاده از روش سرشماری کامل، تمامی آن­ها برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. یافته ها نشان ...

آیا یک مدرس می تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند. این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای ت...