سطح انگیزش، خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان

نویسندگان

  • کریمی, رقیه دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر رشت
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: یکی از رایج­ ترین اختلال­ های یادگیری در دانش ­آموزان، نارساخوانی است که پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن در دانش ­آموزان مبتلا و غیرمبتلا به نارساخوانی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش ­شناسی تحلیلی - مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بود که تعداد 108 نفر از آنها (54 آزمودنی کودکان غیرمبتلا به نارساخوانی و 54 آزمودنی کودکان مبتلا به نارساخوانی) با روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده ­ها در این پژوهش از آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی، 1388)، پرسش نامه انگیزش خواندن (ویگفیلد و گاتری، 1997)، خودپنداشت خواندن (آهلووالیا، 1961) و نگرش خواندن (مک کنا و کر، 1990) استفاده شد. یافته­ ها: نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین کودکان مبتلا و غیر مبتلا به نارساخوانی حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی­ داری وجود دارد (001/0P<). نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمرات کودکان مبتلا به نارساخوانی در تمام مؤلفه­ های انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن به طور معناداری بالاتر از نمرات کودکان غیر مبتلا به نارساخوانی است (001/0 < P). نتیجه ­گیری: یافته ­های این پژوهش نشان داد مشکلات تحصیلی دانش­ آموزان نارساخوان بر جنبه­ های روان­شناختی آنها تأثیر منفی دارد که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سطح انگیزش، خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن در دانش آموزان نارساخوان

زمینه و هدف: یکی از رایج­ ترین اختلال­ های یادگیری در دانش ­آموزان، نارساخوانی است که پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن در دانش ­آموزان مبتلا و غیرمبتلا به نارساخوانی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش ­شناسی تحلیلی - مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بود که تعداد...

متن کامل

اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

زمینه و هدف: خواندن یکی از اساسی ترین مهارتهای مورد نیاز در عصر حاضر است. بدیهی است که بروز اختلال در آن میتواند مشکلات زیادی را برای فرد مبتلا ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی، انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده...

متن کامل

تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

متن کامل

تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانشآموزان به مدرسه با تاکید بر پیادهروی

در بیشتر کشورهای توسعه یافته، کاهش پیاده روی کودکان به مدارس نکتهای منفی تلقی میشود، چرا که این موضوع سبب افزایش تراکم خودروها و آلودگی هوا بویژه در محدوده مدارس، عدم شکل گیری استقلال شخصیتی و بلوغ فکری کودکان با پیاده روی به مدرسه و همچنین کاهش تحرک فیزیکی و چاقی کودکان میشود. تاکنون اقدامات مهندسی متعددی از قبیل توسعه تسهیلات پیاده روی در معابر منتهی به مدارس لزوما به ...

متن کامل

سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‎ای خودپنداشت تحصیلی در رابطه بین سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی بود. 140 دانش‎آموز دختر سال سوم دبیرستان رشته تجربی شهر تهران به صورت نمونه‎برداری چندمرحله‎ای انتخاب شدند و به مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS، والرند و دیگران، 1992) و مقیاس خودپنداره تحصیلی (دلاور، 1373) پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان نیز بر اساس میانگین نمره‎های پایان ترم سه درس زیست‎شناسی، فیزیک ...

متن کامل

سنجش نگرش دانشجویان نسبت به خواندن رمان جدی

چکیده: این مقاله با هدف «سنجش نگرش جوانان نسبت به خواندن رمان جدی» در سال تحصیلی 88-87 به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی نمونه 393 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده بودند، انجام و نوشته شد. سنجش نگرش به خواندن رمان با استفاده از نظریه فیش باین و آیزن و بر اساس مطالعه استاکمنز (1999)، و اسکاتن و گلاپر (2002، 2004) انجام ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  31- 42

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023