آیدا یحیی زاده

دانشگاه آزاد واحد رشت

[ 1 ] - اثربخشی داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش داستان‌خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانشآموزان نارسا‌خوان انجام شد.: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بودند که تعداد 24 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادف...

[ 2 ] - سطح انگیزش، خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان

زمینه و هدف: یکی از رایج­ ترین اختلال­ های یادگیری در دانش ­آموزان، نارساخوانی است که پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن در دانش ­آموزان مبتلا و غیرمبتلا به نارساخوانی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش ­شناسی تحلیلی - مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بود که تعداد...

[ 3 ] - Parent-Child Relationship and Smoking Among College Students: Role of Parents in Females’ and Males’ Smoking Behavior

Objective: Youth smoking has long been a major concern at individual, familial, and national levels. The purpose of the current study was to investigate the role of parent-child relationship in the smoking behavior and smoking intensity among college students. We also aimed to investigate gender-specific variations in the association between mother-child and father-child relationships and smoki...

[ 4 ] - Impact of Type-D Personality on Severity of Drug Addiction and Quality of Life among Patients Undergoing Methadone Maintenance Therapy

Introduction: Drug use is a phenomenon that causes many harms. Studies have shown personality traits make people vulnerable to drug abuse biologically and neurotic. This study aimed to investigate the relationship between addiction severity and quality of life with type D personality. Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2018. From two-hundred men referred to the Met...