سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از خوددرمانی در مادران شهرستان آزادشهر در سال 1393

نویسندگان

چکیده

  Background: Since the self -medication it can make an important problem for the individual and society. Especially in young children due to the fact that the development were double importance , the aim of this study was to measure the theoretical constructs theory of planned behavior model in behavior has been investigated.   Methods: This is an analytical and cross-sectional study that was carried out on 231 mothers of children under 6 years of attending urban health centers , city Azadshahr . Sampling performed as cluster in 2014. Data collection , via questionnaire , including information and construct theory of planned behavior is that attitudes , subjective norms , perceived behavioral control and behavioral intention and performance was reliability , validity and reliability , before the study was conducted and data finallay analyzed through SPSS/22.   Result: Based on finding the mean and standard deviation of knowledge (61.31±16.82), attitude (74.13±11.23), subjective norm (72.74±9.1), perceived behavioral control (75.74±9.9), behavioral intention (85.32±11.82), practice (85.84±12.89) observed. The direct and significant correlation was observed between practice and attitude (p=0.019, r-0.15). Between attitudes and other constructs were significantly correlated with performance (p<0.05).   Conclusion: The results of this study the direct correlation between attitude and behavior it is proposed to amend the design of self- medication interventions emphasizing positive attitude and the consequences of maternal behavior and negative consequences caused by self-medication in children be considered .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

پیش گویی عوامل موثر بر ترس از زایمان طبیعی براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان باردار شهرستان الشتر در سال 1394

Background: Fear of childbirth in pregnant women is a common problem that often leads to the demand for cesarean section. Due to the complications of cesarean delivery for mother and baby, doing researches on factors predicting fear of childbirth is essential. Method: This is a cross-sectional analytical study. 200 pregnant women were selected in Aleshtar city by simple random sampling in 2015...

متن کامل

طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقدمه: ضرورت سنجش تداوم رفتارهای پیشگیری­کننده، مورد تأکید پژوهشگران عرصه سلامت قرار دارد و دستیابی به این هدف، مستلزم به­ کارگیری ابزاری مناسب در متون علمی است. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری­ کننده از خوددرمانی در کودکان بر اساس تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده صورت پذیرفت. مواد و روش­ ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1393 با روش نمونه­ گیری تصادفی بر روی...

متن کامل

بررسی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رفتار اهدای خون کارمندان

چکیده سابقه و هدف یکی از نیازهای مهم بخش بالینی، خون سالم می باشد. علاوه بر این، اهدای خون فواید بسیاری برای اهداکنندگان به همراه دارد. این پژوهش با هدف، بررسی سازه­های تئوری رفتار برنامه­ریزی شده در رفتار اهدای خون کارمندان انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی، 280 نفر از کارمندان اداری شهرستان اراک به روش نمونه­گیری تصادفی در سال 1393 انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پیرامون مشخصات دموگ...

متن کامل

سنجش سازه های تئوری انگیزش محافظت در رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در زنان روستایی

Background: Rural women due of the ongoing activities are exposed to sunlight and skin cancer. Protection motivation theory effectively preventive behaviors of skin cancer are predicted. This study aimed to protection motivation theory of skin cancer preventive behaviors in rural women was carried out. Methods: In this cross-sectional study of 230 rural women from 4 villages Nahavand city ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 2

صفحات  15- 23

تاریخ انتشار 2015-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022