سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

ثبت نشده
چکیده

بر اساس استراتژی مومنتوم (حرکت) بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی مورد نظر ، بازدهی اضافی بدست آورد و این دیدگاه بر خلاف فرضیه بازار کارا است. در این پژوهش به بررسی سود آوری استراتژی مومنتوم و تأثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. جامعه آماری تمام شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران و دوره جمع آوری اطلاعات سال مالی 1387لغایت 1391 بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اکثر راهبردهای سرمایه گذاری مومنتوم مورد آزمون ، پرتفویی که در دوره های سه ، شش ، نه و دوازده ماه گذشته بهترین عملکرد را داشته است ( برنده) در اکثر بازه های زمانی دوره نگهداری (دوره های سه ، شش ، نه و دوازده ماهه) به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفویی که در دوره های سه ، شش ، نه و دوازده ماه گذشته بدترین عملکرد را داشته است ( بازنده) ادامه می دهد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد بین حجم معاملات (متغیر مستقل) و میانگین بازده (متغیر وابسته) رابطه ای وجود ندارد . در حالیکه بین مازاد بازده  بازار (متغیر مستقل) و مازاد بازده  پرتفوی برنده (متغیر وابسته) رابطه معنی داری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر...

متن کامل

بررسی رابطه فصلهای سال و حجم معاملات با بازدهی استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران

در اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مومنتوم از دو معیار سود و بازده برای انتخاب سهام با بهترین و بدترین عملکرد برای تشکیل پرتفوی مومنتوم استفاده شده است. اما برخی تحقیقات اخیر نشان داده اند که حجم معاملات می تواند بر سودآوری استراتژی مومنتوم تاثیرگذار باشد. در این تحقیق در یک دوره زمانی 10 ساله (1380 تا 1389) رابطه حجم معاملات و فصلهای سال با بازدهی استراتژی مومنتوم بررسی شده است. نتایج نشان می ...

اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بحران‌های بازارهای مالی در دهه‌های اخیر، توجه پژوهش‌گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحب‌نظران، حد قیمت را وسیله‌ای برای کنترل نوسان‌های بیش از اندازه قیمت‌ها پیشنهاد داده‌اند و استدلال می‌کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی‌را در‌اختیار‌سرمایه‌گذاران‌قرار می‌دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی‌تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان...

متن کامل

حجم معاملات و بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری

هدف پژوهش حاضر، آزمون تجربی دو سوگیری رایج رفتاری فرااعتمادی و اثر تمایلاتی در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بررسی رابطه حجم معاملات و بازده با وقفه است . این پژوهش از نوع پژوهش های پسرویدادی و براساس تجزیه و تح لیل داده های مشاهده شده است. نمونه آماری شامل 79 شرکت در سطح بازار و 44 شرکت در سطح سهام منفرد در یک 1380 ) بوده است. جهت تبیین روابط از مدلهای خودرگرسیو برداری، - دوره 10 ساله ( ...

متن کامل

بررسی تاثیر رویدادهای تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثرات تقویمی به عنوان شاخه ای از مالی رفتاری، بر بازده و حجم معاملات در اوقات خاصی از سال توجه می کند و به دنبال این است تا ببیند آیا تفاوت معنی داری بین بازده و حجم معاملات قبل از این روزهای مورد نظر با بازده و حجم سایر روزها (مطابق آنچه در بسیار ی از بازارهای نقاط مختلف دنیا دیده شده) وجود دارد یا خیر؟ این تحقیق به بررسی اثرات تقویمی هجری قمری بر روی بازدهی سهام و حجم معاملات روزانه در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 25

صفحات  107- 124

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023