سیستم ایمنی بر روی صحنه نمایش: تأثیر تدریس ایمنولوژی پایه با استفاده از نمایش دانشجوئی بر عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان پرستاری

نویسندگان

  • قاضی وکیلی, زهره
  • نوروزی نیا, روح انگیز
  • پاکروان, نفیسه
  • پورآقا, بهروز
چکیده

Introduction: Nuring is an intensive course which may cause stress and, in turn, decrease learning abilities. Given the important role of nursing graduates, efficient teaching methods should be used. Acting is one of the new simulation methods that improve learning. Hence, the effect of acting along with lecturing was compared with pure lecturing of basic immunology on student's learning. Methods: Two separate classes of nursing students were selected. For one class, the course was taught only through lecturing and for the other, through lecturing plus acting. In the latter, each student played as an immune response element taught in that session. At the final session, all of the students were involved and played the role of immune system elements against an infectious agent. At the end of the semester, a final exam was given to the students containing 40questions with similar difficulty and discrimination index. The results were analyzed, and the students' satisfaction was evaluated using a questionnaire Results: There was a significant increase in the average satisfaction of the class which was taught through lecturing and acting. Of course, the mean score for the female students was significantly higher. However, males did not show a significant difference. Results of the questionnaire showed that 100% of the students enjoyed this teaching method and believed their knowledge had increased. Conclusion: Acting helps deeper learning of immunology and changes the learning from a boring process to a pleasant one. More importantly, the students could be asked conceptual questions during the performances. Citation: Pouragha B, Norouzinia R, Ghazivakili Z, Pakravan N. Immune system on the stage: The effect of teaching basic immunology using students’ theater on the nursing students' academic performance and satisfaction. Journal of Development Strategies in Medical Education 2018; 5(2): 63-74.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تاثیر آموزش تلفیقی منتورشیپ و گروه همتا یان بر عملکرد و رضایت تحصیلی دانشجویان دکتری پرستاری

مقدمه  : آموزش و یادگیری از همتایان یک مداخله آموزشی موثر برای دانشجویان دکتری پرستاری در  محیط­های آموزشی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تلفیقی استاد(منتور) و گروه همتایان بر عملکرد تحصیلی (شامل عملکرد آموزشی + عملکرد پژوهشی)  و رضایت تحصیلی دانشجویان دکتری پرستاری انجام شد.  روش کار: این پژوهش یک مطالعه نیمه­تجربی بود که با مشارکت 10نفر از دانشجویان دکتری پرستاری دانشگاه علوم بهزی...

متن کامل

رابطه استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشکده پرستاری لامرد

اهداف: گسترش مهارت های حرفه ای اساتید، عاملی محوری در بهبود عملکرد حرفه ای استادان و بازده آموزشی دانش آموزان به شمار می رود. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری لامرد بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری دانشگاه دولتی لامرد در سال تحصیلی 93-1392 (9...

متن کامل

بررسی میزان رضایت دانشجویان از میزهای لپ تاپ با استفاده از پرسش نامه رضایت مندی

زمینه: رضایت کاربر از یک وسیله، اصطلاحی ویژه در دنیای طراحی است که  قسمت گسترده­ای از مفهوم محتوایی طراحی را پوشش می­ دهد. هدف:مطالعه با هدف طراحی پرسش ­نامه رضایت­ مندی و بررسی میزان رضایت­ مندی دانشجویان از میزهای لپ ­تاپ انجام شد. مواد و روش ­ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی جهت بررسی رضایت­ مندی دانشجویان از میزهای لپ­ تاپ در خوابگاه ­های پسرانه علوم پزشکی قزوین سال 1396 انجام شد. 50 نفر از دا...

متن کامل

تأثیر سه روش آموزش بر پیشرفت تحصیلی، رضایت از یادگیری و اضطراب دانشجویان پرستاری

زمینه و هدف: تحقیقات نشان داده­اند که روش­های تدریس معلم- محور مانند سخنرانی، دانشجویان را غیر فعال نموده و تفکر نقاد، توان تصمیم ­ گیری و قدرت ابراز وجود آنها را کاسته و بازده آموزشی لازم را ندارند. در تحقیق حاضر تأثیر سه روش تدریس سخنرانی، پرسش و پاسخ و نیز جستجو و تدریس توسط دانشجو بر پیشرفت تحصیلی، رضایت از یادگیری و اضطراب دانشجویان مقایسه شد. روش­کار : تحقیق به صورت نیمه تجربی در یک گروه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  63- 74

تاریخ انتشار 2018-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021