شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر

نویسندگان

  • مرتضی سعیدنژاد -
  • مهدی الیاسی -
چکیده مقاله:

ازآنجایی که سازمانهای هلدینگ در رشته های مختلف کسب و کار فعالیت م یکنند و با واحدها و فرایندهای گوناگونی سر و کار دارند،برنامه ریزی،کنترل وهدایت این اجزا در راستای تحقق اهداف هلدینگ از چالشهای بسیار مهم این دسته از سازما نها محسوب م یشود. ازاین حیث سازمان با ریسک های متعددی در مسیر رشد و راهبرد خود روبرو می باشد و جهت تمرکز بیشتر مدیران بر روی ریسک هایپراهمیت و پراحتمال تر لازم است این ریسک ها اولویت بندی شوند.هدف این شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در شرکت هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر بوده است. برای استخراج داد ههااز روش دلفی استفاده گردید.نتایج این تحقیق در چهار گام ابتدا به شناسایی ریسک های راهبردی، سپس به اولویت بندی این ریسک ها پرداخته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری «مطالعۀ موردی؛ شرکت سرمایه گذاری غدیر»

فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در محیط پیچیده کنونی و لزوم شناسایی خطرهای پیش رو از جمله مهم ترین لوازم دستیابی به موفقیت در این شرکت هاست که در این مسیر توجه به مقوله ریسک های راهبردی (نیروهای بالقوه ای که می تواند سیستم استراتژی را بی تعادل کند و به همین سبب، بر ارزش شرکت سرمایه گذاری تأثیر منفی قابل ملاحظه ای گذارد)، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی ریسک های ...

متن کامل

شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران

In Iran, a great percentage of goods and services are produced by holding companies however, these companies are not still known completely. There are several factors that can motivate economic managers to establish holding companies. Regarding the basic differences among vertical, horizontal and conglomerate holding companies, this article aims to diagnose and prioritize these factors separate...

متن کامل

بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران)

موفقیت در پروژه های تحقیق و توسعه، موضوعی حائز اهمیت برای تیم مدیریتی شرکت ها می باشد، به نحوی که شناسائی عوامل موثر بر موفقیت این پروژه ها، می تواند در تدوین راهبردهای مناسب در سطح کلان و در سطح تک تک این پروژه ها به منظور تحقق حداکثری اهداف، موثر باشد و دید روشنی به مدیران و سازمان های درگیر در این فرایند، ارائه دهد تا از این طریق، احتمال موفقیت این پروژه ها را افزایش دهد. هدف اصلی از این تحق...

متن کامل

شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران

در ایران، درصد بالایی از محصولات و خدمات توسط شرکت های هلدینگ تولید می شوند ولی اینگونه شرکت ها هنوز ناشناخته باقی مانده اند. عوامل متعددی وجود دارند که می توانند انگیزه هایی برای تشکیل شرکت های هلدینگ باشنداما با توجه به تفاوت های بنیادی میان شرکت های هلدینگ عمودی ، افقی و مختلط  تشخیص عوامل و اولویت بندی آن ها به تفکیک برای این سه نوع هلدینگ انجام گرفته است . عوامل  موثر در تشکیل شرکت های هلد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره پاییز

صفحات  46- 61

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023