شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران

نویسندگان

  • میرزا کوچک شیرازی, محمد علی
  • وزین کریمیان, محمد
چکیده مقاله:

In Iran, a great percentage of goods and services are produced by holding companies however, these companies are not still known completely. There are several factors that can motivate economic managers to establish holding companies. Regarding the basic differences among vertical, horizontal and conglomerate holding companies, this article aims to diagnose and prioritize these factors separately and classify them in managerial, financial and legal categories. After extracting factors which are influential in the three types of holding companies, and based on the reviewed literature, these factors will be analyzed from the viewpoint of listed holding companies’ managers. The prioritization of components of each factor is done by analytical hierarchy process (AHP). For this purpose, influential factors for all types of holding companies in Iran are diagnosed using questionnaires, and then components of factors are prioritized by other questionnaires. According to holding companies’ executives, the three groups namely managerial, financial and legal factors are considered influential in establishment of all three types of holding companies. Also we found out that the components of factors and their priorities differ among the three types of holding companies.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر

ازآنجایی که سازمانهای هلدینگ در رشته های مختلف کسب و کار فعالیت م یکنند و با واحدها و فرایندهای گوناگونی سر و کار دارند،برنامه ریزی،کنترل وهدایت این اجزا در راستای تحقق اهداف هلدینگ از چالشهای بسیار مهم این دسته از سازما نها محسوب م یشود. ازاین حیث سازمان با ریسک های متعددی در مسیر رشد و راهبرد خود روبرو می باشد و جهت تمرکز بیشتر مدیران بر روی ریسک هایپراهمیت و پراحتمال تر لاز...

متن کامل

شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد اینترنت اشیا در دولت باز

چکیده زمینه: امروزه دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته از وضعیت خدمت‌رسان و متصدی خارج‌شده و پاسخگو، تعامل‌پذیر، دردسترس و شفاف شده‌اند. از‌این‌رو مفهوم جدیدی با عنوان دولت ‌باز شکل ‌گرفته‌است که بر تعامل هرچه بیشتر میان مردم و دولت تأکید دارد. بنابراین ابزارهایی در پیاده‌سازی دولت باز موثر خواهند بود که امکان برقراری تعاملات را افزایش‌داده و بهبود بخشند. ابزار پیشنهادی در این پژوهش، اینترنت ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ

یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی برای شرکت های هلدینگ، تخصیص سرمایه است. به طور معمول، سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری، به طور همزمان با ترجیحات و اهداف متضادی روبرو هستند. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ هستیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش در نظام حکمرانی شرکت های هلدینگ خصوصی در ایران

امروزه در عرصه رقابت تجاری- چه ملی و چه بین المللی- دیگر صحبت از شرکت های منفرد با سازمانهای محدود نیست بلکه صحبت از گروه شرکتهاست که از چندین شرکت مختلف تشکیل می شوند و با داشتن دارائی های هنگفت، تخصصهای گوناگون، صرفه به مقیاس و استفاده صحیح از مزایای تمرکز و عدم تمرکز قادرند خلق ارزش نموده و با در نظر گرفتن تمام جوانب، تصمیمات لازم را با کمترین هزینه اتخاذ کنند و آن را در کوتاه ترین زمان ممکن...

15 صفحه اول

شناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران

یکی از مسائل و مشکلات سازمان‌های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است. در سازمان‌های خصوصی و دولتی، شکاف قابل‌توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته‌های این دو وجود دارد. در نتیجۀ این شکاف، تصمیمات معمولاً با مشکلات اجرائی روبه‌رو می‌شود. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اعتماد و رتبه‌بندی آنها از نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. تحقیق حاضر از ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 50

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2012-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023