شناسائی ژن شیگاتوکسین به‌وسیله روش Multiplex PCR

نویسندگان

  • احمد کریمی راهجردی,
  • مجتبی سعادتی,
  • مهدی کمالی,
چکیده مقاله:

  مقدمه: زیر گونه‌های Shiga toxin– producing E. coli) STEC ) و بیوتایپ 1 شیگلا دیسانتری باعث ایجاد اسهال، کولیت هموراژیک و ناهنجاری‌های بدخیم سیستم مجاری ادراری HUS ( Hemolytic Uremic Syndrome ) در انسان می‌شوند. بسیاری از نشانه‌های کل ی نیکی این بیماری در اثر تولید شیگا توکسین 1( Stx /Stx1 )، شیگا توکسین 2 ( Stx2 ) و یا مجموعه‌ای از هر دو نوع توکسین پدید می‌آید. این تحقیق جهت شناسا ی ی ژن این توکسین ‌ ها ب ه‌ وسیله روش ملکولی صورت گرفته است.   مواد و روش کار: برای شناسا ی ی ژن‌های stx/stx1 و stx2 تکنیکی براساس Multiplex PCR به همراه ژن مالات دهیدروژناز ( mdh ) موجود در دو باکتری E. coli و شیگلا طراحی شده است. مجموعه‌ای از 6 پرایمر استفاده شده است: SFI و SRI یک قطعه bp 199 از ژن mdh را تولید می‌کنند که به ‌ عنوان یک کنترل مثبت ( Internal positive control ) برای صحت واکنش عمل می‌کند، Ka2R و Ka2F یک قطعه pb 381 از ژن stx2 را تولید و Ka1F و Ka1R یک قطعه pb 622 از ژن stx/stx1 را تولید کنن د. جهت تایید محصولات واکنش از فرآیند هضم آنزیمی و تعیین توالی استفاده شد.   نتایج: محصولات PCR ژن‌های stx/stx1 و stx2 و mdh تنها در E. coli O157:H7 به ‌ طور هم ‌ زمان مشاهده شد و در بیوتایپ 1 شیگلا دیسانتری تنها قطعه مربوط به stx/stx1 و mdh مشاهده گردید . در ژنوم تخلیص شده از دیگر باکتری‌های گرم منفی قطعات مربوط به توکسین مشاهده نشد. فرآیند هضم آنزیمی و تعیین توالی صحت قطعات تکثیر شده را مورد تایید قرار داد. حساسیت واکنش PCR برای شناسا ی ی ژن شیگا توکسین pg/ m l 1/2 از ژنوم باکتری و معادل cfu/ m l 320 بود.   بحث: واکنش طراحی شده قادر به شناسا ی ی ژن ‌ های stx2 , stx/stx1 و mdh می ‌ باشد. E. coli O157:H7 قادر به تولید هر دو نوع شیگا توکسین و بیوتیپ 1 شیگلا دیسانتری تنها قادر به تولید نوع 1 شیگا توکسین می ‌ باشند. با بررسی ‌ های انجام شده بر روی قطعات تکثیر شده و مقایسه آن ‌ ها با بانک ژنوم مشخص شد که قطعه در نظر گرفته شده برای تکثیر stx2 در تمامی انواع این ژن وجود دارد، در نتیجه جهت شناسایی آن ‌ ها مناسب می ‌ باشد. این روش وسیله ‌ ای مناسب جهت تشخیص انواع شیگا توکسین ‌ ها می ‌ باشد چرا که سریع، اختصاصی، حساس و ارزان می ‌ باشد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسائی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش multiplex pcr

مقدمه: زیر گونه های shiga toxin– producing e. coli) stec ) و بیوتایپ 1 شیگلا دیسانتری باعث ایجاد اسهال، کولیت هموراژیک و ناهنجاری های بدخیم سیستم مجاری ادراری hus ( hemolytic uremic syndrome ) در انسان می شوند. بسیاری از نشانه های کل ی نیکی این بیماری در اثر تولید شیگا توکسین 1( stx /stx1 )، شیگا توکسین 2 ( stx2 ) و یا مجموعه ای از هر دو نوع توکسین پدید می آید. این تحقیق جهت شناسا ی ی ژن این تو...

متن کامل

شناسایی ژن های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده Multiplex PCR

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل مسمومیت غذایی در جهان می باشد. در تحقیقات مختلف مشخص گردیده است که 18-15 درصد سویه های استافیلوکوکوس که از منابع مختلف جدا می شود قادر به تولید انتروتوکسین می باشند که فاکتور اصلی مسمومیت می باشند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی ژنهای انتروتوکسین نظیر: (femA،see ،sed ،sec ،seg ،seb، sea) در استافیلوکوکوس اورئوس که با استفاده از روش PCR چندگانه ا...

متن کامل

شناسایی ژن پیووردین Pyoverdine در جدایه های دامی و انسانی سودوموناس آئروژینوزا با روش Multiplex-PCR

Background and Aim: Pseudomonas aeruginosa is one of the most important factors in hospital infections, especially in patients with immune deficiency and Childhood diseases. The Virulence of bacteria are due to the presence of the Pyoverdine gene, which has many effects on the wild type of bacteria during the pathogenic pathway. Identification of different classes of PVD gene is necessary for t...

متن کامل

شناسایی لشمانیوز پوستی با استفاده از روش Multiplex PCR

Introduction: Annually, more than 14 million people are reported to be infected with Leishmaniasis all over the world. In Iran, this disease is seen in the form of cutaneous and visceral leishmaniasis, of which the cutaneous form is more wide spread. In recent years, cutaneous leishmaniaisis is diagnosed by PCR utilizing specific primers in order to amplify different parasite genes including ri...

متن کامل

Real-time multiplex PCR assays.

The ability to multiplex PCR by probe color and melting temperature (T(m)) greatly expands the power of real-time analysis. Simple hybridization probes with only a single fluorescent dye can be used for quantification and allele typing. Different probes are labeled with dyes that have unique emission spectra. Spectral data are collected with discrete optics or dispersed onto an array for detect...

متن کامل

Selecting Degenerate Multiplex PCR Primers

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Genotyping is an important molecular genetics technique in the early stages of producing results that will be useful in the medical field. One of the proposed methods for performing SNP Genotyping requires amplifying regions of DNA surrounding a large number of SNP loci. In order to automate a portion of this method and make the use of SNP Genotyping more wi...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  321- 329

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023