شناسایی دوبالان سیرفید مزارع گندم و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب در استان کردستان

نویسندگان

  • صلاح الدین کمانگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
چکیده مقاله:

مگس­های سیرفید از جمله دشمنان طبیعی و مهم شته­های غلات، می­باشند که در سنین مختلف لاروی با تغذیه از شته­ها، موجب کاهش قابل توجه جمعیت آنها می­شوند. به منظور شناسایی این شکارگرها و بررسی تغییرات جمعیت آنها در طول فصل زراعی، پنج مزرعه گندم یک هکتاری در مناطق مختلف انتخاب و با نمونه­برداری هفتگی از مگس­های سیرفید فعال در مزراع مذکور به شیوه تور زدن، 14 گونه مگس گل شناسایی گردید که 5 گونه گیاهخوار و گندخوار و مابقی شکارگر بودند. با مقایسه میانگین­ جمعیتی گونه­ها، گونه غالب Eupeodes nuba با 41/52 درصد در سال 81 و 65/47 درصد جمعیت کل نمونه­ها در سال 82 تعیین شد. همچنین تغییرات جمعیت گونه­های شکارگر، در طول فصل رشد گندم مشخص گردید در میان گونه­های شکارگر، گونه­های E. nuba، Sphaerophoria scripta،  E.  corollae  و  S. turkmenica  بیشترین انبوهی جمعیت را دارا بودند. گونه­های شته­های غلات و تغییرات جمعیت آنها نیز با نمونه برداری هفتگی از جمعیت شته­ها بر روی40 بوته گندم (بطور تصادفی) بررسی شد. F. Sitobion avenae  در بین هفت گونه شته شناسایی شده، با 5/66 درصد در سال 81 و 5/69 درصد در سال 82  و Rond. Schizaphis graminum  با30 درصد در سال 81  و  25 درصد در سال 82، بیشترین فراوانی جمعیت را دارا بودند .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی گونه های جنس Mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

شب پره های جنس Mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که ...

متن کامل

شناسایی شته‌های گندم وکفشدوزک‌های شکارگر آن‌ها و بررسی کارایی و تغییرات جمعیت فراوان‌ترین گونه کفشدوزک در استان کردستان

گندم به ­عنوان مهمترین محصول کشاورزی استان کردستان دارای آفات متعددی است که از جمله این عوامل   خسارت­زا، شته ­ها می ­باشند. کفشدوزک ­ها در کنترل شته ­ها نقش اساسی دارند. در این تحقیق ضمن شناسایی شته ­های گندم و کفشدوزک­ های شکارگر آن ­ها، تغییرات جمعیت و کارایی فراوان­ترین گونه کفشدوزک طی سال­ های 1380 - 1382 بررسی شد. بدین منظور، سه مزرعه گندم آبی در مناطق دهگلان و کامیاران و یک مزرعه دیم در ...

متن کامل

شناسایی گونه های جنس mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

شب پره های جنس mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که ...

متن کامل

بال ریشکداران مزارع غلات خوزستان، تنوع زیستی آنها در مزارع گندم و دینامیسم جمعیت گونه غالب

در نمونه برداری هایی که به منظور بررسی فون بال ریشکداران در مزارع غلات (گندم، جو، ذرت و برنج ) استان خوزستان از سال 1386 تا 1388 صورت گرفت در مجموع 21 گونه متعلق به 11 جنس و 3 خانواده جمع آوری گردید که از میان آنها گون? eremiothrips zurstrasseni*** bhatti برای فون حشرات دنیا، دو گونه eremiothrips similes** bhatti و trybom ّflorithrips traegardhi** برای فون حشرات ایران و سه گون? haplothrips eragr...

15 صفحه اول

مطالعه انبوهی نوسانات جمعیت گونه غالب از سن‌های شکارگر .Orius spp در مزارع پنبه استان گلستان

در مزارع پنبه کشور دشمنان طبیعی متعددی از شکارگرها، انگل‌ها و عوامل بیماریزا وجود دارند که موجب مرگ و میر در جمعیت آفات پنبه می‌شوند و جمعیت آنها را به تعادل می‌رسانند. سن‌های شکارگر Orius از حشرات مفیدی هستند که می‌توانند در کنترل برخی از آفات پنبه بویژه تریپس Thrips tabaci (L.)، شته (Glove.)Aphis gossypii  و کنه‌ها موثر باشند. با بازدیدهای هفتگی یک بار از دو مزرعه ثابت پنبه در منطقه گرگان و گ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 4.1

صفحات  85- 96

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023