شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک

نویسنده

چکیده مقاله:

هدف از انجام  تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران بازی‏های المپیک، روسا و نائب  رئیس فدراسیون‏های منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی‏های المپیک را داشته‏اند، تشکیل می‌داد (875=N) که با استفاده از جدول مورگان ، 374 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‏های المپیک بود و آلفای کرونباخ آن 89/0 محاسبه گردید و از  آزمون های آماری تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی و فریدمن و از نرم افزارهای Spss وLisrel  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل “انگیزه‌های مالی برای ورزشکاران، توجه به ورزش بانوان، استفاده از مربیان توانمند، ارزیابی صحیح، اردوهای منظم، توجه به رشته‌های پرمدال، مدیریت استعدادیابی، توجه به آموزش ورزشکاران، توجه به آموزش مربیان و عوامل مدیریتی” به عنوان عوامل موفقیت ایران در بازی‏های المپیک شناسایی شد " و در الویت بندی عوامل «توجه به رشته‌های پرمدال» بالاترین رتبه و «ارزیابی صحیح» پایین‏ترین رتبه را به خود اختصاص داده‏اند. لذا با ارائه جوایز مناسب ، سرمایه گذاری در بخش ورزش بانوان ، استفاده ازمربیان درجه یک و موفق و باتجربه، اردوهای منظم ورزشی و روش اصولی و علمی فرایند استعدادیابی گامی مؤثر در موفقیت ایران در بازی‌های المپیک می توان برداشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه‌ و نمونه‌ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده‌اند. تعداد مدال‌های کسب شده‌ در این رقابت‌ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشو...

متن کامل

شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه و نمونه ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده اند. تعداد مدال های کسب شده در این رقابت ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشور ...

متن کامل

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 بود. جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیون‌های شرکت کننده در بازیهای آسیایی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود(600=N) که بر اساس جدول مورگان 234 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن به ت...

متن کامل

شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

با تغییر رویکرد موجود به خدمات مالی و پدیدآمدن تفکر ارائة کلیة خدمات مالی به‌صورت یکپارچه، «بانک‌‌بیمه» مفهومی است که بیش ‌از ‌پیش مورد توجه هردو صنعت بیمه و بانکداری قرار گرفت تا آنها بتوانند به واسطة ایجاد هم‌افزایی، پاسخگوی فضای کسب‌و‌کار رقابتی در این حوزه باشند. برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی در این فضا از الزامات به‌شمار می‌آید؛ به‌همین سبب، برای موفقیت در پیاده‌سازی این مفهوم، آشنایی با عو...

متن کامل

شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

با تغییر رویکرد موجود به خدمات مالی و پدیدآمدن تفکر ارائة کلیة خدمات مالی به صورت یکپارچه، «بانک بیمه» مفهومی است که بیش از پیش مورد توجه هردو صنعت بیمه و بانکداری قرار گرفت تا آنها بتوانند به واسطة ایجاد هم افزایی، پاسخگوی فضای کسب و کار رقابتی در این حوزه باشند. برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در این فضا از الزامات به شمار می آید؛ به همین سبب، برای موفقیت در پیاده سازی این مفهوم، آشنایی با عوامل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  53- 62

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023