شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم)

نویسندگان

  • حسن صدیقی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
  • سمیه سوری دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:

ترویج در ایران با حدود 60 سال سابقه فعالیت هنوز دارای برخی مشکلات و موانع است، به گفته پژوهشگران در طی این سال‏ها ارایه خدمات به کشاورزان موفق و رضایت‏بخش نبوده است. با توجه به مشکلات موجود، شناسایی و بررسی همه جانبه این مسایل در جهت اصلاح وضع موجود امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‏بندی مشکلات نظام ترویج کشاورزی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری آن 117 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بوده‏اند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه‏ای بوده که پایایی و روایی محتوا‏یی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (92/.) و پانل متخصصان تأیید شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مهم‏ترین مشکلات نظام ترویج کشاورزی به ترتیب اولویت، مشکلات مربوط به تحقیقات (منطبق نبودن تحقیقات با مشکلات و نیاز‏های روزمره کشاورزان)، مدیریت منابع انسانی‏(سطح پایین انگیزش و مسئولیت‏پذیری پرسنل ترویج)، اداری‏(تبعیض حقوقی کارکنان ترویج به نسبت سایر دستگاه‏های اداری)، توسعه منابع انسانی‏(عدم تطابق برنامه‏های درسی دانشکده‏های کشاورزی با نیاز روز)، اجرایی(کمبود بودجه)، اجتماعی ‏(مهاجرت جوانان تحصیلکرده روستایی به شهرها) و فیزیکی‏(پراکندگی مزارع) می‏باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم)

ترویج در ایران با حدود 60 سال سابقه فعالیت هنوز دارای برخی مشکلات و موانع است، به گفته پژوهشگران در طی این سال‏ها ارایه خدمات به کشاورزان موفق و رضایت‏بخش نبوده است. با توجه به مشکلات موجود، شناسایی و بررسی همه جانبه این مسایل در جهت اصلاح وضع موجود امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‏بندی مشکلات نظام ترویج کشاورزی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و نمون...

متن کامل

تعیین برخی ابعاد خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان و مروجین کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان

Public (or governmental) extension services suffer from its limitations and inadequacies to fulfill the requirements for sustainable farming practices. This study examines the aspects of practicing agricultural extension Privatization in Isfahan. The statistical sample society of the survey was the extension practitioners and technicians. Data were gathered through field questioning techniques ...

متن کامل

تعیین برخی ابعاد خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان و مروجین کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان

Public (or governmental) extension services suffer from its limitations and inadequacies to fulfill the requirements for sustainable farming practices. This study examines the aspects of practicing agricultural extension Privatization in Isfahan. The statistical sample society of the survey was the extension practitioners and technicians. Data were gathered through field questioning techniques ...

متن کامل

شناسایی صلاحیت‌های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

کشاورزی شهری، به‌عنوان راهبردی نوظهور در فرایند توسعه پایدار شهری مطرح شده است و ترویج یکی از سازوکارهای توسعه آن محسوب می­شود. ترویج کشاورزی شهری زمانی اثربخش خواهد بود که در ارائه خدمات ترویجی، نیروی انسانی کارآمد و توانمند به کار گیرد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی صلاحیت­های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری انجام شد. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­های تحقیق نیز پر...

متن کامل

چالش‌های نظام ترویج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم: دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس

اقلیم در حال تغییر است و پیش‌بینی‌های مختلف نیز حاکی از تسریع روند تغییر اقلیم در آینده می‌باشد. در­صورتی‌که کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی از توانایی و ظرفیت مناسب برای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند، خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد خواهد شد. نظام‌های ترویجی می‌توانند نقش به­سزایی در افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم داشته باشند. لذا، ...

متن کامل

عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان گلستان

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان به‌عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (110=N) و تمام جامعه سرشماری شد. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیأت به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسشنامه خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 85/0=α ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 2

صفحات  241- 252

تاریخ انتشار 2012-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023