شناسایی معیارهای حرفه‌ای معلّمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهرستان ارومیه)

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای حرفه‌ای معلّمان تربیت بدنی شهر ارومیه است. روش اجرای پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) و سه مرحله‌ای (کتابخانه‌ای، دلفی و پیمایشی) است. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله دلفی اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، دانشگاه فرهنگیان ارومیه، معاونین و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهر ارومیه و در مرحله پیمایشی تعداد 311 نفر از معلّمان زن و مرد تربیت بدنی شاغل در مدارس شهر ارومیه تشکیل می‌دهند که از این تعداد، 285 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. معیارهای حرفه‌ای معلمان تربیت بدنی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای در 7 معیار و 47 گویه طراحی شد و در مرحله دلفی که در دو مرحله انجام شد، بعد از ایجاد تغییرات و اجماع نظر پرسشنامه‌ای با 8 معیار و 45 گویه به عنوان معیارهای نهایی تدوین شد. همچنین روایی پرسشنامه مذکور در مرحله دلفی تأیید و پایایی آن در مرحله پیمایشی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0، محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برازش مناسب انتخاب معیارهای حرفه‌ای معلّمان تربیت بدنی را در هشت مؤلفه: مدیریت؛ رهبری؛ محیط یادگیری و جو کلاس؛ نظارت، ارزشیابی و بازخورد؛ برنامه‌ریزی؛ مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای معلّم؛ تدریس (آموزش)؛ و توسعه حرفه‌ای معلّم نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی معیارهای حرفه ای معلّمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهرستان ارومیه)

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای حرفه ای معلّمان تربیت بدنی شهر ارومیه است. روش اجرای پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) و سه مرحله ای (کتابخانه ای، دلفی و پیمایشی) است. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله دلفی اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، دانشگاه فرهنگیان ارومیه، معاونین و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهر ارومیه و در مرحله پیمایشی تعداد 311 نفر از معلّمان زن و مرد تربیت بدنی شاغل...

متن کامل

شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی

با توجه به نقش مهم معلم تربیت‌بدنی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت و اهمیت ارزیابی به عنوان جزءلا­ینفکتعلیموتربیت­، این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت­بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه پژوهش، شامل کلیه خبرگان امر ورزش مدارس می­باشد که از روش­های غیر تصادفی و به شکل هدفمند، تعداد 34 نفر جهت شناسایی معیارها و تعداد 25 نفر جهت او...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله مراتبی

با توجه به نقش مهم معلم تربیت بدنی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت و اهمیت ارزیابی به عنوان جزءلا­ینفکتعلیموتربیت­، این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت­بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه پژوهش، شامل کلیه خبرگان امر ورزش مدارس می­باشد که از روش­های غیر تصادفی و به شکل هدفمند، تعداد 34 نفر جهت شناسایی معیارها و تعداد 25 نفر جهت او...

متن کامل

شناسایی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان و مقایسۀ دیدگاه مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی مدارس اصفهان

تحقیق حاضر با هدف شناسایی مشکلات موجود درس تربیت بدنی در مدارس شهر اصفهان و مقایسۀ دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و به شیوۀ میدانی به مرحلۀ اجرا در آمده است. جامعۀ پژوهش تمامی معلمان تربیت بدنی و مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش کلیۀ مناطق شهر اصفهان بودند. گویه‌های تحقیق به‌وسیلۀ تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مشخص شده اس...

متن کامل

بررسی و مقایسه اهمیت ووضعیت اجرایی درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران ودبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه

هدف ازاین پژوهش بررسی ومقایسه دیدگاه های مدیران ودبیران تربیت بدنی دربارهءاهمیت و وضعیت کیفی وکمی اجرای درس تربیت بدنی درمدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه است.جا معهآماری این تحقیق راکلیه ءمدیران( 65نفر)ودبیران تربیت بدنی(110نفر)مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه که به روش سرشماری انتخاب گردیده بود ند تشکیل می دهند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسش نا مهء محقق ساخته ای باروایی 6/ 86 % وپایایی  8/85 ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر بروز بی‌انضباطی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در بروز بی‌انضباطی و ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان در کلاس‌های تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان تربیت بدنی شاغل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در سال90ـ89 بودند. تعداد  346 (203 نفر مرد  و 145 نفر زن) به صورت تصادفی ـ خوشه ای انتخاب و به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 33

صفحات  113- 130

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023