شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

نویسندگان

  • اسداله کریمی شهابی دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی، قزوین، ایران
  • سیدمهدی الوانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین، ایران
  • محمود مدیری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران جنوب ، گروه مدیریت ، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، تعدادی از موانع مهم بهره­وری سازمان­­های دولتی جهت بررسی انتخاب شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر بهره ­وری سازمان‌های دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای رتبه­بندی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، پرسشنامه­ای در 19سؤال، طراحی گردید. به منظور تأمین روایی پرسشنامه­ در تنظیم آن از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه ­از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 93/0به­دست آمده است. پرسشنامه به نمونه آماری متشکل از 50 نفر توزیع شد. داده­ها با روش(FVIKOR) و با استفاده از نرم­افزارEXCEL تجزیه و تحلیل شد و میزان تأثیر هریک از موانع بر بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، مشخص شد. نتیجه نشان داد که «اولویت­های حاکم برای وضعیت موجود»، رتبه اول و «تحقیق و توسعه ناقص»، رتبه آخر را در بین موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران دارا می­باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی ایران

بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء بهره وری بخش دولتی نپرداخته است و تلاش های ...

متن کامل

طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران

هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل بهره­وری سازمان­های دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، براساس عوامل مؤثر بر بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، در سه دسته محیطی، سازمانی و فردی، و همچنین، موانع اصلی بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، طراحی شد. پرسشنامه­ای با 17سؤال برای رتبه­بندی میزان تأثیر هردسته از عوامل و مؤلفه­های آنها بر بهره­وری سازمان­های م...

متن کامل

بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی"

مهمترین هدف هر سازمان، دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یا بهره وری بهینه است. عوامل مؤثر بر بهره وری، عبارت از: سرمایه، ابزار و وسائل، روشهای انجام دادن کار، ساختمان و نیروی انسانی است. در بین این عواملی، منابع انسانی مهمترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره وری سازمان ایفا می کند. و سهم مدیران نیز، بیش از عوامل انسانی دیگر است. مدیران براساس باورها و دیدگاه های خود عمل می کنند. بنابراین، اگ...

متن کامل

طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی)

برندسازی منابع انسانی رویکرد نسبتاً جدید برگرفته از حوزه «بازاریابی» است و به منزله روح بازاریابی منابع انسانی است. این عرصه در حال ظهور، فرصت بزرگی برای توسعه مفروضات منابع انسانی و تثبیت موقعیت­ سازمان های دولتی به عنوان برند، فراهم می­کند. هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی به روش استنتاج فازی می‌باشد. پژوهش حاضر به روش ترکیبی (کیفی-کمّی) انجام‌شده است. بر این ...

متن کامل

بررسی عملکرد بهره وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار میرود.مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است (یعنی سهم30 درصدی بهره وری در رشد اقتصادی برنامه توسعه پنجم). با توجه به تاکید در برنامه، شناسایی و رفع موانعافزایش بهره وری از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در بررسی حاضر پس از ارائه کلیاتی در ارتباط بامفاهیم ...

متن کامل

بررسی موانع ارتقای بهره وری در بخش دولتی

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت موانع ارتقای بهره­وری در بخش دولتی است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با تنی چند از مدیران باسابقه بخش دولتی در استان آذربایجان شرقی، 28 مورد بعنوان موانع بهبود بهره و ری بخش دولتی شناسایی شد که بر اساس مطالعات آمونز[1] تحت سه دسته موانع محیطی، سازمانی و فردی طبقه بندی شد و دیدگاه مدیران بخش دولتی استان نسبت به میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها در بهره وری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1395  شماره ویژه نامه

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023