شناسایی و اولویت بندی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اقلام عمومی مبتنی بر معیارهای چابکی و ارزشی با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره

نویسندگان

چکیده

بکارگیری مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره برای تعیین میزان چابکی و رعایت ارزش­های محوری- اسلامی در تعیین اوزان و رتبه­بندی عناصر مهم و کلیدی زنجیره تأمین از مهم­ترین مباحث در سازمان­ها به شمار می­رود. از این رو در مقاله حاضر از یک مدل تصمیم ­گیری چندمعیاره برای تعیین میزان چابکی و رعایت ارزش­های محوری در تعیین اوزان تولیدکنندگان و توزیع­ کنندگان به منظور تبدیل متغیرهای توصیفی به اعداد کمّی و انجام تحلیل­ های مناسب اقتصادی استفاده شده است. به منظور ارائه مدل پیشنهادی، یک زنجیره تأمین دو سطحی متشکل از  سه تولیدکننده (با سه محصول متفاوت) و دو توزیع­کننده در نظر گرفته شده است. در سنجش و ارزیابی مدل دوازده معیار چابکی و ارزشی "حساسیت و پاسخگویی نسبت به بازار، انعطاف­پذیری، سرعت، کیفیت محصولات و خدمات، شایستگی، مدیریت فناوری اطلاعات، امانت­داری، خدمت­گزاری، عدالت­محوری، صداقت، محوریت منافع و مصالح عامه و مراقبت و خودکنترلی" مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در این مقاله، نتایج پژوهش برای یک مطالعه موردی ارائه و برای اثبات روائی و پایایی تحقیق از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ استفاده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

اولویت بندی مکان‌های مناسب ساخت سد زیرزمینی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس در آبخیز صادق‌آباد، استان فارس

ساخت سدهای زیرزمینی یکی از راه‌های به‌دست‌آوردن آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک و مقابله با بحران خشک‌سالی است. سدهای زیرزمینی سازه‌هایی هستند که در مسیر جریان آب زیرزمینی ساخته شده و باعث بالاآمدن آب و ذخیره‌ی آن در مخزن خود می‌شوند. مهم‌ترین مشکل در ساختن سدها یافتن مکان مناسب است.هدف از پژوهش حاضر، مکان‌یابی و اولویت‌بندی مناطق مناسب ساخت سد زیرزمینی با استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی تاپس...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

زمینه و هدف:‌اجرای خط‌مشی ‌ها،‌ مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است. چالش‌ها،‌ موانع و محدودیت‌های بسیاری ممکن است اجرای خط‌مشی ‌هارا با اخلال روبرو کند. هدفتحقیق شناسایی واولویت‌بندی موانع ‌اجرای خط‌مشی‌‌های عمومی،‌ در سازمان‌های دولتی ایران،‌ با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیارهاست. روش:پژوهش حاضر از نظر هدف،‌ کاربردی و با توجه به ماهیت داده‌ها،‌ توصیفی و پیمایشی است. ابتدا،‌ با بررسی‌ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  33- 48

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021