شناسایی و تعیین بار آلودگی آلاینده‌های کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه‌های کارون و دز

نویسندگان

  • ابراهیم پناه پور استادیار خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  • علی غلامی استادیار خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  • علیرضا جعفر نژادی عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
چکیده

وجود منابع آب و خاک مناسب در حوضه کارون بزرگ، عرصه گسترده منابع طبیعی، شرایط اقلیمی مساعد و منابع سرشار انرژی باعث توسعه کشاورزی، صنعت و رشد جمعیت در حاشیه رودخانه‌های کارون و دز گردیده است. این پژوهش با هدف شناسایی، بررسی وضعیت کمی، کیفی و تعیین بار آلودگی زهکش‌های کشاورزی حوضه کارون بزرگ (کارون و دز)، تعیین حجم‌زه‌آب و اثرگذاری بر کیفیت منابع تولید انجام شد. بر این‌اساس با انجام مطالعه میدانی، نمونه‌برداری در طی چهار فصل در سال‌های 93-1392 از 24 نقطه‌ی ورودی زه‌آب‌ها به منابع آب و به تعداد 96 نمونه صورت گرفت. ویژگی‌های COD,PO4-3, BOD, DO, NO3-, NH3, TSS, pH, EC، کاتیون‌ها، آنیون‌ها و دبی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد آلاینده‌های کشاورزی با حجمی معادل 2374 میلیون مترمکعب در سال باعث بار آلودگی از نوع TDS و NO3- به ترتیب 11862 و 51/65 تن در روز ایجاد نموده‌اند. بار آلودگی حاصل از مواد آلی بر مبنای BOD و COD به‌ترتیب معادل 7/29 و 211 تن در روز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد بازه رودخانه دز، بیشترین سهم از نظر حجم زه‌آب و بار آلودگی ورودی را دارد. همچنین زهکش‌های کشاورزی شعیبیه، نیشکر هفت‌تپه، عجیروب و سلیمه، کارون(k)، میان‌آب و خارور در بازه دز، زهکش‌های سردارآباد(N) و زهوآباد در بازه شطیط و پسآب‌های پرورش‌ماهی مستقر در بازه گرگر از جمله مهمترین زهکش‌های اثرگذار بر کیفیت منابع آب و اراضی کشاورزی پایین‌دست حوضه به‌شمار می‌روند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و تعیین بار آلودگی آلاینده های کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه های کارون و دز

وجود منابع آب و خاک مناسب در حوضه کارون بزرگ، عرصه گسترده منابع طبیعی، شرایط اقلیمی مساعد و منابع سرشار انرژی باعث توسعه کشاورزی، صنعت و رشد جمعیت در حاشیه رودخانه های کارون و دز گردیده است. این پژوهش با هدف شناسایی، بررسی وضعیت کمی، کیفی و تعیین بار آلودگی زهکش های کشاورزی حوضه کارون بزرگ (کارون و دز)، تعیین حجم زه آب و اثرگذاری بر کیفیت منابع تولید انجام شد. بر این اساس با انجام مطالعه میدانی...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

برآورد منطقه‌ای جریان‌های کم رودخانه‌های حوضه آبریز مازندران

An approach for regional low flow frequency analysis is to use multiple regression techniques for obtaining relationships between low flows with specific return periods and catchments characteristics. In this paper, this method has been used. After single-site frequency analysis for 20 stream gauging stations, homogeneity test was performed. Regional relationships between low flows with return ...

متن کامل

برآورد منطقه‌ای جریان‌های کم رودخانه‌های حوضه آبریز مازندران

An approach for regional low flow frequency analysis is to use multiple regression techniques for obtaining relationships between low flows with specific return periods and catchments characteristics. In this paper, this method has been used. After single-site frequency analysis for 20 stream gauging stations, homogeneity test was performed. Regional relationships between low flows with return ...

متن کامل

پتانسیل‌یابی منابع آب برای تخصیص به آبزی پروری از بودجه آبی به حساب نیامده

تحقیق حاضر با این پیش فرض که به کمک روشهای نوین آبزی‌پروری می توان از آبهای نامرغوب استفاده کرد، مناطق مستعد از نظر تأمین آب برای آبزی‌پروری را شناسایی می‌نماید. منطقه مورد مطالعه دراین پژوهش حوضه های آبریز 5 گانه استان خوزستان است که به کمک الگوریتم توسعه داده شده مناطق مستعد برای آبزی پروری در آنها تعیین و به صورت نقشه در محیط GIS ارائه گردید. در مرحله اول کیفیت آب از نظر سلامت اکولوژیکی ارزی...

متن کامل

تدوین سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) برای تحلیل داده‌های کیفی رودخانه‌ها، مطالعه موردی: رودخانه‌های کارون - دز

سامانه‌ اطلاعات مدیریت1 (MIS) به عنوان ابزاری کارآمد در پردازش داده‌ها و تحلیل مسائل ساختاریافته2 محسوب می‌شوند. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله ساختار یک سامانه اطلاعات مدیریت برای پشتیبانی کارشناسان و مدیران در مدیریت کیفی رودخانه‌ها ارائه شده است. این سامانه شامل پنج ماجول اصلی مدیریت داده‌ها، صحت‌سنجی داده‌های کیفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، پهنه‌بندی کیفی و شبیه...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  121- 134

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید