شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی (AHP)

نویسندگان

  • زهیر حیاتی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شیراز
  • علی گلی استادیار گروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
چکیده

هدف: هدف پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP)) است.  روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای، معیارهای موثر در مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی مشخص شد؛ سپس با نظرسنجی از متخصصین مرتبط توسط پرسشنامه، میزان اهمیت عوامل مؤثر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی(AHP)[1] مشخص شد. از 45 پرسشنامه توزیع شده، 32 پرسشنامه به صورت کامل و بدون خطا تکمیل شد. به منظور محاسبه نتایج مقایسه زوجی معیارها و شاخص­های مستخرج از دیدگاه متخصصین کتابداری، نرم­افزار Expert choiceو جهت انجام تحلیل­های مکانی موجود کتابخانه با معیارهای منتخب و نیز شناسایی پهنه­های جدید نرم­افزار Arc GIS بکار رفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان ‌داد از دیدگاه پاسخگویان 34 شاخص در مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با اهمیت متفاوت، دخیل هستند که در قالب شش معیار اصلی مرکزیت، سازگاری، امکانات رفاهی و پیش‌بینی‌های آینده، جهت‌یابی محل ، شرایط فیزیکی-کالبدی و رقبا قرار می­گیرند. نتیجه‌گیری:. بر اساس امتیاز تعلق‌گرفته به شاخص‌ها، 13 شاخص از ارتباط کم 12 شاخص از ارتباط متوسط و 9 شاخص از ارتباط زیاد برخوردار هستند. همچنین، شاخص‌هایی که بالاترین وزن را در هر گروه داشتند مشخص شدند و در پایان الگویی از عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی ارائه شد. [1].Analytic Hierarchy Process (AHP)

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی (ahp)

هدف: هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی ahp)) است.  روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای، معیارهای موثر در مکان یابی کتابخانه های عمومی مشخص شد؛ سپس با نظرسنجی از متخصصین مرتبط توسط پرسشنامه، میزان اهمیت عوامل مؤثر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی(ahp)[1] مشخص...

متن کامل

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

در حوزه شهروندان ایرانی- اسلامی، هدف بنیادی در سند چشم‌انداز به صورت «تحقق جامعه مردم‌سالاری دینی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات به منظور تسهیل و دست‌یابی به عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، رشد فضایل اخلاقی و علمی شهروندان» تعریف شده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی شهروند الکترونیکی در پنج بعد زیرساخت فن‌آوری، زیرساخت ...

متن کامل

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

در حوزه شهروندان ایرانی- اسلامی، هدف بنیادی در سند چشم‌انداز به صورت «تحقق جامعه مردم‌سالاری دینی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات به منظور تسهیل و دست‌یابی به عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، رشد فضایل اخلاقی و علمی شهروندان» تعریف شده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی شهروند الکترونیکی در پنج بعد زیرساخت فن‌آوری، زیرساخت ...

متن کامل

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر آینده‌پژوهی بر بودجه‌ریزی آجا با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

در دنیای امروز، بودجه‌ریزی به صورت ابزاری کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می‌آید. آگاهی مدیران و تصمیم‌گیران سطوح خرد و کلان از شیوه‌های نوین بودجه‌ریزی، علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسب برای رشد و کارایی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی فراهم می‌سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی...

متن کامل

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مهارت‌های فناورانه‌ی معلمین ابتدایی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) : (مطالعه‌ی موردی - شهر گرگان)

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مهارت‌های فناورانه‌ی معلمین ابتدایی در شهر گرگان در سال تحصیلی 96-97 انجام شده است. روش پژوهش،توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق را خبرگان حوزه‌یفناوری و معلمین مقطعابتدایی شهvگرگان تشکیل می‌دهند. به‌منظور تجزیهوتحلیل داده‌ها از فرایند تحلیلسلسلهمراتبی (AHP) استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش، فرایند تحلیل سلسله مراتبی...

متن کامل

شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از ANP فازی و TOPSIS فازی

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی انجام شده است. با بررسی متون و پژوهشهای مشابه، شش معیار اصلی و 24 معیار فرعی به دست آمد. این معیارها مطابق نظر استادان و متخصصان رشته های کتابداری و جغرافیای برنامه‌ریزی شهری و با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و ANP فازی رتبه‌بندی شد. پس ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  79- 90

تاریخ انتشار 2013-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021