شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

نویسندگان

چکیده

جوانه­زنی بذر (ظرفیت، زمان، میزان و همزمانی) از خصوصیات بارز و مهم یک رقم زراعی توصیف می­شوند. به منظور شناسایی نواحی ژنومی کنترل­کننده صفات مرتبط با جوانه­زنی دانه گندم، 149 لاین هاپلوئید و والدین آنها Rojo Yecora و No. 49 طی سال زراعی 93-1392 در قالب طرح آلفا لاتیس در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی اجرا گردیدند. صفات ضریب سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه­زنی نهایی، سرعت جوانه‎زنی، شاخص میزان جوانه­زنی و متوسط جوانه­زنی روزانه  مورد اندازه‎گیری قرار گرفتند. در این بررسی، 340 جفت آغازگر ریزماهواره برای تعیین چند‌شکلی والدین استفاده گردید. همچنین از هفت آغازگر رتروترانسپوزونی مبتنی بر نواحی LTR رتروترانسپوزون­های جو و 28 ترکیب آن­ها در تکنیک IRAP و از ترکیب این آغازگر با آغازگرهای ISSR (63 ترکیب) در تکنیک REMAP برای غربال جمعیت استفاده شد. تجزیه QTL به روش نقشه یابی فاصله­ای مرکب (CIM) برای هر صفت در هر محیط و میانگین دو محیط انجام گردید. برای همه صفات مورد مطالعه، تفکیک متجاوز مشاهده شد. در مجموع، 11 QTL برای صفات مورد مطالعه شناسایی گردید. واریانس فنوتیپی کل تبیین­شده بوسیله این QTL­ها از82/11 تا 42/21 درصد متغیر بود (بیشترین مقدار LOD برایQTL  کنترل کننده سرعت جوانه 65/6 LOD = روی کروموزوم 4B (Sg-Normal 4B) به‌دست آمد. نتایج نشان داد که QTL­های شاخص میزان جوانه‌زنی  و سرعت جوانه‌زنی مربوط به کمیت و کیفیت جوانه‌زنی در هر دو شرایط از تظاهر خوبی برخوردار بودند. لذا از QTL­های پایدار و خوشه­ای شناسایی شده می­توان در برنامه گزینش به کمک نشانگر (MAS)، استفاده نمود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی qtl های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

جوانه­زنی بذر (ظرفیت، زمان، میزان و همزمانی) از خصوصیات بارز و مهم یک رقم زراعی توصیف می­شوند. به منظور شناسایی نواحی ژنومی کنترل­کننده صفات مرتبط با جوانه­زنی دانه گندم، 149 لاین هاپلوئید و والدین آنها rojo yecora و no. 49 طی سال زراعی 93-1392 در قالب طرح آلفا لاتیس در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی اجرا گردیدند. صفات ضریب سرعت جوانه زنی، درصد جوانه­زنی نهایی، سرعت جوانه‎زنی، شاخص میزان جوانه­زنی ...

متن کامل

بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری

استان گلستان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم نان در کشور می‌باشد. بخش عمده‌ای از اراضی زراعی نواحی شمال این استان شور است، لذا دست‌یابی به ژنوتیپ‌های گندم متحمل به تنش شوری حائز اهمیت می باشد. به ‌همین منظورجهت تعیین اثرات سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی ارقام گندم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار درسال 1391 در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به اجرا ...

متن کامل

بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری

استان گلستان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم نان در کشور می‌باشد. بخش عمده‌ای از اراضی زراعی نواحی شمال این استان شور است، لذا دست‌یابی به ژنوتیپ‌های گندم متحمل به تنش شوری حائز اهمیت می باشد. به ‌همین منظورجهت تعیین اثرات سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی ارقام گندم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار درسال 1391 در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به اجرا ...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله جوانه زنی

ببه منظور ارزیابی تحمل به خشکی و گروه بندی ژنوتیپ های مقاوم و حساس 86 ژنوتیپ بومی و تجاری گندم نان در مرحله جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و دو سطح پتانسیل اسمزی صفر (شاهد) و 4- بار اجرا گردید. جهت ایجاد محیط تنش از ماده پلی اتیلن گلیکول 6000 استفاده شد. صفات مورفولوژیکی مختلف، 8 روز پس از کشت بذرها بر روی گیاه چه ی حاصل مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی صف...

متن کامل

بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری

استان گلستان یکی از قطب های مهم تولید گندم نان در کشور می باشد. بخش عمده ای از اراضی زراعی نواحی شمال این استان شور است، لذا دست یابی به ژنوتیپ های گندم متحمل به تنش شوری حائز اهمیت می باشد. به همین منظورجهت تعیین اثرات سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی ارقام گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار درسال 1391 در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به اجرا د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 9

صفحات  1- 14

تاریخ انتشار 2015-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021