معروف خلیلی

استادیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

[ 1 ] - بررسی تغییرپذیری‌های الگوی بیان پروتئین در رقم‌های متحمل و حساس کلزا در شرایط تنش شوری

به‌منظور بررسی سازوکار تحمل و حساسیت به تنش شوری در کلزا (Brassica napus L.)، رقم‌های SW5001 و Sarigol به ترتیب به‌عنوان رقم‌های متحمل و حساس به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانه کشت شدند. نمونه‌های برگی، دو هفته پس از اعمال تنش شوری و در پایان مرحلۀ وردمانی (روزت) برداشت شدند. پروتئین از بافت برگی استخراج و الکتروفورز دوبعدی برای بررسی بیان پروتئین­ها در...

[ 2 ] - Genetic diversity in spring wheat cultivars and relationships between traits under terminal drought stress

For evaluation of the traits related to water deficit stress in 20 spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and subsequently  determination of the most tolerant and sensitive cultivars, an experiment was carried out in split plot based on randomized complete block design (RCBD) in the research farm of the University of Tabriz, Iran during 2010-2011 and 2011-2012 crop seasons. The first fac...

[ 3 ] - شناسایی QTL‌ها و ارزیابی شاخص‌های سادۀ کمیت و کیفیت عصارۀ مالت دانۀ جو

     به‌منظور شناسایی نواحی ژنومی کنترل‌کنندۀ صفات کمی (QTLs) مرتبط با مالت در دانۀ جو و ارزیابی شاخص‌های مربوط، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 با استفاده از 72 لاین هاپلویید مضاعف و والدین آنها (استپتو و مورکس) در دو مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه مهاباد و مرکز تحقیقات کشاورزی میاندواب، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با دو تکرار اجرا شد. صفات انرژی جوانه‌زنی، درصد کل جوانه‌زنی، خواب بذر، پروتئین دانه،...

[ 4 ] - بررسی پروتئین های مشترک پاسخ دهنده به تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل گندم بهاره

در این پژوهش، تجزیه پروتئوم از طریق الکتروفورز دوبعدی و رنگ-آمیزی آبی کوماسی برای دو رقم گندم بهاره شامل کویر به‌عنوان رقم متحمل و بهار به‌عنوان رقم حساس انجام شد. بعد از کمّی کردن لکه-ها توسط نرم‌افزارSame spot progenesis ، تعداد 10 لکه پروتئینی مشترک تکرارپذیر دارای تفاوت معنی‌دار بین شرایط شاهد و تنش خشکی در دو رقم کویر و بهار تشخیص داده شد. با استفاده از طیف‌سنجی جرمی MALDI-TOF/TOFاز بین پرو...

[ 5 ] - شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

شوری یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است که رشد و تولید گیاهان را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می‌کند. به‎منظور مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی (QTLS) مرتبط با تحمل به شوری در دانة جو و ارزیابی شاخص‌های مربوطه، آزمایشی در سال‌ 1394 با استفاده از 72 لاین هاپلوئید مضاعف به‎همراه والدین آنها (استپتو و مورکس) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار در سه شرایط شامل وضعیت نرم...

[ 6 ] - شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

جوانه­زنی بذر (ظرفیت، زمان، میزان و همزمانی) از خصوصیات بارز و مهم یک رقم زراعی توصیف می­شوند. به منظور شناسایی نواحی ژنومی کنترل­کننده صفات مرتبط با جوانه­زنی دانه گندم، 149 لاین هاپلوئید و والدین آنها Rojo Yecora و No. 49 طی سال زراعی 93-1392 در قالب طرح آلفا لاتیس در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی اجرا گردیدند. صفات ضریب سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه­زنی نهایی، سرعت جوانه‎زنی، شاخص میزان جوانه­زنی ...

[ 7 ] - واکنش لاین های دابل هاپلوئید جو از نظر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی به تنش خشکی

رابطه 40 لاین دابل هاپلوئید به همراه ژنوتیپ­ های والدینی و سه ژنوتیپ شاهد با عملکرد دانه و برخی از صفات مورفولوژیک جو با اجرای آزمایشی در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با دو تکرار تحت دو رژیم آبی (شرایط تنش و بدون تنش)، طی دو سال­ زراعی 92 و 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس مرکب بیانگر اختلاف معنی­ داری بین سال، شرایط تنش، لاین­ ها و اثر متقابل لاین × سال برای اکثریت صفات اندازه­...

[ 8 ] - ارزیابی لاین های هاپلوئید مضاعف شده جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش کم‌آبی

به منظور شناسایی ژنوتیپ­ های متحمل به تنش کم ­آبی، تعداد 45 ژنوتیپ شامل 40 لاین هاپلوئید مضاعف شده به همراه پنچ رقم جو در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبیاری عادی و تنش کم ­آبی در سال زراعی 91-90 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، شهرستان میاندوآب مورد آزمایش قرار گرفتند. اختلاف معنی­داری بین ژنوتیپ­ ها از نظر عملکرد دانه مشاهده شد که نشان­ دهنده وجود تنوع ژنتی...

[ 9 ] - شناسایی QTL‌های صفات مرتبط با عصاره مالت دانه جو در تنش کم آبی

به منظور شناسایی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی و کیفی مرتبط با مالت دانه جو، 72 لاین هاپلوئید و دو رقم استپتو (Steptoe) و مورکس (Morex) در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در شرایط تنش کم آبی بررسی شدند. صفات انرژی جوانه‌زنی، درصد کل جوانه‌زنی، خواب بذر، پروتئین دانه، مقدار عصاره مالت دانه، میزان پوسته دانه، وزن هکتولیتر دانه،چاقی بذر، وزن هزار دانه و عملکرد دان...

[ 10 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم

به منظور بررسی تنوع و مکان­یابی QTLهای کنترل کننده صفات مورفولوژیکی و رویشی بذر گندم، 148 اینبرد لاین نوترکیب  همراه با دو والد  Rojo Yecora و No. 49، آزمایشی در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار و دو شرایط نرمال و تنش رطوبتی در سال 1395 اجرا شد. صفات درصد جوانه ­زنی نهایی، سرعت جوانه­ زنی، طول ریش ه­چه وساق ­چه، وزن خشک ریشه­ چه و ساقه­ چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر مورد اندازه­گیری قرار گر...

[ 11 ] - بررسی ارتباط بین زیر واحدهای گلیادین با صفات کیفی دانه در برخی از ارقام گندم نان در شرایط تنش کم‌آبی

به‌منظور بررسی ارتباط بین زیر واحدهای گلیادین با صفات کیفی دانه، تعداد 30 رقم و لاین گندم نان در شرایط تنش کم‌آبی انتهای فصل کشت و بررسی شدند. تنوع پروتئین‌های گلیادین به روش الکتروفورز پلی اکریلامید گرادیان اسیدی (A-PAGE) انجام شد. تعداد باندهای مشاهده شده برای ارقام شامل 1-5 زیر واحد α، 1-5 زیر واحد ß، 3-8 زیر واحد γ و 3-6 زیر واحد ω بود. در بین زیر واحدهای α بالاترین درصد فراوانی به آلل α1 و...

[ 12 ] - بررسی پروتئین های مشترک پاسخ دهنده به تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل گندم بهاره

در این پژوهش، تجزیه پروتئوم از طریق الکتروفورز دوبعدی و رنگ-آمیزی آبی کوماسی برای دو رقم گندم بهاره شامل کویر به‌عنوان رقم متحمل و بهار به‌عنوان رقم حساس انجام شد. بعد از کمّی کردن لکه-ها توسط نرم‌افزارSame spot progenesis ، تعداد 10 لکه پروتئینی مشترک تکرارپذیر دارای تفاوت معنی‌دار بین شرایط شاهد و تنش خشکی در دو رقم کویر و بهار تشخیص داده شد. با استفاده از طیف‌سنجی جرمی MALDI-TOF/TOFاز بین پرو...

[ 13 ] - شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

شوری یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است که رشد و تولید گیاهان را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می‌کند. به‎منظور مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی (QTLS) مرتبط با تحمل به شوری در دانة جو و ارزیابی شاخص‌های مربوطه، آزمایشی در سال‌ 1394 با استفاده از 72 لاین هاپلوئید مضاعف به‎همراه والدین آنها (استپتو و مورکس) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار در سه شرایط شامل وضعیت نرم...

[ 14 ] - شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

جوانه­زنی بذر (ظرفیت، زمان، میزان و همزمانی) از خصوصیات بارز و مهم یک رقم زراعی توصیف می­شوند. به منظور شناسایی نواحی ژنومی کنترل­کننده صفات مرتبط با جوانه­زنی دانه گندم، 149 لاین هاپلوئید و والدین آنها Rojo Yecora و No. 49 طی سال زراعی 93-1392 در قالب طرح آلفا لاتیس در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی اجرا گردیدند. صفات ضریب سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه­زنی نهایی، سرعت جوانه‎زنی، شاخص میزان جوانه­زنی ...

[ 15 ] - مطالعه تغییرات مورفو-فیزیولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری با استفاده از تجزیه پروتئوم

به منظور بررسی مکانسیم تحمل به تنش شوری در ارقام گندم، آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط گلخانه انجام شد. عوامل این آزمایش شامل تنش شوری از نوع کلریدسدیم در چهار سطح صفر (شاهد)، 100، 200 و 300 میلی‌مول و دو رقم گندم نیک‌نژاد و پیشتاز بترتیب بعنوان نماینده‌ای از ارقام متحمل و حساس بودند. نمونه‌های برگی، دو هفته پس از اعمال تنش شوری تهیه شدند. سپس استخراج پروتئین از ...

[ 16 ] - مطالعه تاثیر تنش خشکی روی الگوی پروتئینی و صفات مرفوفیزیولوژیکی گیاهان

خشکی از مهمترین عوامل تنش ­زای محیطی است که تولید محصولات کشاورزی را در مناطق خشک و نیمه خشک تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش آن می­شود.کاهش اثر تنش­های محیطی مانند خشکی با استفاده از روش‌هایی مانند آبیاری، مصرف کود و روش­های مناسب کاشت، با محدودیت مواجه است. بنابراین اصلاح ژنتیکی گیاهان برای به حداقل رساندن اثر تنش­های محیطی، تلاشی مهم به شمار می­آید. تحمل به خشکی یک صفت ساده از نظر ژنتیکی نبو...

[ 17 ] - مطالعه تغییرات مورفو-فیزیولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری با استفاده از تجزیه پروتئوم

به منظور بررسی مکانسیم تحمل به تنش شوری در ارقام گندم، آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط گلخانه انجام شد. عوامل این آزمایش شامل تنش شوری از نوع کلریدسدیم در چهار سطح صفر (شاهد)، 100، 200 و 300 میلی‌مول و دو رقم گندم نیک‌نژاد و پیشتاز بترتیب بعنوان نماینده‌ای از ارقام متحمل و حساس بودند. نمونه‌های برگی، دو هفته پس از اعمال تنش شوری تهیه شدند. سپس استخراج پروتئین از ...

[ 18 ] - بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی

selection tolerant cultivars of wheat (as a strategic plant) under drought stress by using traits that are less affected by the environment, increases efficiencies. In this regard, in order to study some genetic parameters of physiological and agronomical traits and also genetic diversity in spring wheat cultivars under normal irrigation (control) and drought stress conditions in booting stage,...

[ 19 ] - شناسایی QTL‌های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه جو در دو رژیم آبی

به‌منظور شناسایی QTL­های مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه جو ، 72 لاین دابل‌هاپلوئید به همراه والدین (Steptoe و Morex) در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار و در شرایط نرمال(آبیاری) و تنش کم­آبی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج QTL به روش مکان­یابی فاصله­ای، در شرایط نرمال، 17 عدد QTL برای صفات مرتبط با ذخیره و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه شناسایی شد. واریانس فنوت...

[ 20 ] - مکان‌یابی QTL های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

به‌منظور مکان‌یابی QTL‌های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله، 148لاین اینبرد نوترکیب گندم همراه با والدین YecoraRojo و No. 49 در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب و مهاباد در شرایط نرمال و تنش کم‌آبی انتهای فصل طی دو سال زراعی 1394 و 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نقشه پیوستگی مورد استفاده شامل 177 نشانگر ریز ماهواره و 51 نشانگر رتروترانسپوزون بود....

[ 21 ] - مکان‌یابی QTL های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

به‌منظور مکان‌یابی QTL‌های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله، 148لاین اینبرد نوترکیب گندم همراه با والدین YecoraRojo و No. 49 در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب و مهاباد در شرایط نرمال و تنش کم‌آبی انتهای فصل طی دو سال زراعی 1394 و 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نقشه پیوستگی مورد استفاده شامل 177 نشانگر ریز ماهواره و 51 نشانگر رتروترانسپوزون بود....

[ 22 ] - اثر رژیم آبیاری و سوپرجاذب بر خصوصیات کمّی و کیفی چغندرقند ( Beta vulgaris L.)

به­منظور بررسی اثر اعمال رژیم آبیاری و سوپرجاذب بر خصوصیات کمّی و کیفی چغندر­قند رقم رستار، آزمایشی در سال زراعی 1396 به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه کشاورزی دانشگاه مهاباد اجرا گردید. رژیم آبیاری شامل سه سطح 60، 120 و 180 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A که به کرت‌های اصلی و پلیمر سوپرجاذب A200 در چهار سطح صفر، 50، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار به کرت‌های...

[ 23 ] - ارزیابی کاربرد کودهای آلی، شیمیایی، زیستی و اسیدهای آمینه بر صفات کمی و کیفی بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla L.‎‏) در برداشت‌های مختلف

به‌منظور ارزیابی اثر کاربرد اسیدهای ‌آمینه بر عملکرد و اسانس بابونه آلمانی در سطوح مختلف کودهای شیمیایی، آلی وزیستی، آزمایشی در سال 1396 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. تیمارهای مورد ­بررسی شامل کاربرد کودهای شیمیایی، ورمی­کمپوست، کود دامی، کود مرغی و میکوریزا به‌عنوان فاکتور اول و محلول­پاشی و عدم محلول­پاشی اسیدهای­آمینه ...

[ 24 ] - Effect of salinity stress on physiological characteristics and protein profile of tolerant and sensitive barley (Hordeum vulgare L.) cultivars at vegetative growth stage

To study the variation of plant traits related to stress tolerance in tolerant and sensitive barley cultivars under salt stress conditions, an experiment was carried out as factorial arrangements in completely randomized design in Payame Noor University of Mahabad, Iran in 2018. Application of salinity stress of 250 mM of sodium chloride started from tillering stage, and leaf samples were taken...

[ 25 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های هاپلوئید مضاعف جو ازلحاظ صفات مرتبط با تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط نرمال و تنش کم‌آبی

به‌منظور برآورد تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های هاپلوئید مضاعف جو از لحاظ صفات مرتبط با تخصیص مواد فتوسنتزی، 72 لاین هاپلوئید مضاعف به همراه والدین Steptoe و Morex در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه مهاباد در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار و در دو شرایط عادی و تنش کم‌آبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی‌داری وجود دارد. در هر دو ش...

[ 26 ] - مدلی برای مولفه‌های تربیت‌منش محیط‌زیستی

هدف پژوهش کاربردی حاضر طراحی مدلی از مولفه‌های تربیت‌منش محیط‌زیستی است. تربیت‌منش، تلاش برای انجام بهترین‌ها در قبال طبیعت است. ۱۱ مضمون فراگیر در نتیجه تحلیل محتوای منابع متعدد داخل و خارج کشور، برای تربیت‌منش محیط‌زیستی شناسایی شده، براساس آن پرسشنامه مقدماتی با ۱۳۰ گویه و در مقیاس لیکرت طراحی شد. سه بار دلفی متوالی ضمن تایید روایی صوری و محتوایی آن، تعداد گویه‌ها را به ۷۶ عدد تقلیل داد. ۳۸۴...

[ 27 ] - بررسی تغییرات صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در برخی ارقام کلزا تحت تنش شوری

برای بررسی تأثیر تنش شوری روی کلزا، ده رقم کلزای بهاره تهیه شده از موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در مرحله رشد رویشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مهاباد در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در دو سطح شوری از نوع کلریدسدیم (سطح صفر (شاهد) و 250 میلی‌مول) به روش کشت هیدروپونیک اجرا گردید. اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه در پایان مرحله روزت و قبل از مرحله ساقه‌دهی، پس از دو...

[ 28 ] - Assessment of general and specific combining abilities of Kabuli chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes based on seed yield and yield components

To estimate genetic parameters of yield and yield component of chickpea, six chickpea genotypes were crossed in complete diallel crossing scheme in glass houses of Seed and Plant Improvement Institute in 2007. Parents, direct and reciprocal crosses (36 entries) were evaluated using randomized complete block design with four replications at Grizeh station, Sanandaj, Iran in spring of 2017 growin...