شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر توق (Xanthium strumarium L.)

نویسندگان

  • احمد زارع
  • اسحاق کشتکار
  • حسن علیزاده
چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی برهمکنش عوامل محیطی نظیر دما (سرما و گرما)، شرایط نگهداری و نیز مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذر توق که در پاییز سال 1384 از مزارع کرج جمع‌آوری شده بود، آزمایشاتی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، بذرهای تازه برداشت شده از گیاه مادری دارای خواب بودند. تلفیقی از پس‏رسی، سرما و نوسانات دمایی منجر به افزایش معنی‌دار در تعداد بذرهای جوانه زده شد. به طوری که از مجموع تیمارهای آزمایشی، بذرهای نگهداری شده در عمق 5 تا 7 سانتی‏متری خاک در شرایط طبیعی خاک به مدت 4 ماه و سپس انتقال آنها به سردخانه (دمای 2±5) به مدت سه ماه و در نهایت انتقال آنها به سطح خاک مزرعه به مدت 6 ماه (B4cC3S6) بالاترین درصد جوانه‏زنی به میزان 5/82 درصد را بدست آوردند. تلفیق سرما (دو ماه در دمای 2±5 درجه سانتی‌گراد) با اسید جیبرلیک تأثیر اندکی بر جوانه‏زنی بذر توق داشت. آبشویی، شکاف پوسته بذر و تیمار بذرها با آب گرم باعث افزایش معنی‌داری در جوانه‏زنی نشدند. تیمار بذور با اتفن و خراش‌دهی با اسید سولفوریک 98 درصد هیچ تأثیری بر شکست خواب بذر توق نداشتند. در تمامی تیمارهایی که باعث شکست خواب شد، از دو بذر موجود در میوه توق تنها بذر بزرگتر جوانه زد و هیچ یک از تیمارهای مربوطه نتوانستند باعث تحریک جوانه‏زنی بذر کوچک‌تر شوند. ماهیت تیمارهایی که باعث شکست خواب شد، نشان از تأثیر عوامل فیزیکی و درونی بر خواب بذر توق داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر توق (xanthium strumarium l.)

به منظور ارزیابی برهمکنش عوامل محیطی نظیر دما (سرما و گرما)، شرایط نگهداری و نیز مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذر توق که در پاییز سال 1384 از مزارع کرج جمع آوری شده بود، آزمایشاتی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده، بذرهای تازه برداشت شده از گیاه مادری دارای خواب بودند. تلفیقی از پس‏رسی، سرما و نوسانات دمایی منجر به افزایش معنی دار در تعداد بذرهای جوانه زده شد. به طوری که از مجموع تیم...

متن کامل

Ethnobotanical, phytochemical and toxicological studies of Xanthium strumarium L.

The present study describes the ethnobotanical, phytochemical, and toxicological evaluations of Xanthium strumarium L. growing in Bangladesh. In toxicity evaluation on rats, the methanol extract of seedlings showed mortality, while both seedling and mature plant extracts raised the serum alanine transaminase and aspartate transaminase values and produced significant abnormalities in the histopa...

متن کامل

ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی

به منظور ارزیابی اثرات فاصله ردیف و تراکم توق روی ارتفاع، شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک دو رقم کنجد آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تراکم توق در 5 سطح (صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در متر مربع)،2 رقم کنجد (اولتان، یکتا) و 3 فاصله ردیف کاشت کنجد (35، 45 و 55 سانتی‌متر) بود....

متن کامل

شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی

به‌منظور شناسایی آلکالوئیدهای موجود در علف‌هرز توق، عصاره شاخساره آن تهیه و با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی تجزیه شد. سه آلکالوئید کونین (C8H17N)، هیوسیامین (C17H21NO4) و اسکوپولامین (C17 H21 N1 O4 ) که دارای پتانسیل آللوپاتیکی می‌باشند، شناسایی و استخراج گردید. پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای مذکور بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه شش رقم آفتابگران روغنی شامل زاریا، پروگرس، هایسون33، آرماویروسکی، یو...

متن کامل

مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت

افزایش آگاهی عمومی در زمینه اثرات نامطلوب علفکش‌ها بر محیط زیست وگسترش علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش‌ها لزوم کاهش مقدار مصرف علف‌کش‌ها را نشان میدهد. پیش بینی زمان سبز شدن علف‌های هرز با تعیین زمان مناسب کنترل  می‌تواند در این راستا ما را یاری رساند. مدل‌های مختلفی جهت شبیه سازی ظهور گیاهچه های علف‌های هرز  در رابطه با زمان دمایی وجود دارد که با توجه به  توانایی متفاوت مدل‌های مختلف در  پیش بینی ...

متن کامل

مطالعه اکوفیزیولوژیکی رقابت بین کنجد (.sesamum indicum l)و توق (xanthium strumarium)

چکیده به منظور ارزیابی اثرات فاصله ردیف و تراکم توق روی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد دو رقم کنجد آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تراکم توق در 5 سطح (صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در متر مربع)،2 رقم کنجد (اولتان، یکتا) و 3 فاصله ردیف کاشت کنجد (35، 45 و 55 سانتی متر...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 41  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023