شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

نویسندگان

  • سید باقر محمودی دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران
  • فرشاد رخشنده رو استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • مریم ابراهیم قمی دانشجوی دکتری گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • مسعود نادرپور استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
  • پیمان نوروزی دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، بررسی ژنوتیپ­های مختلف Beet necrotic yellow vein (BNYVV) در ایستگاه­های تحقیقاتی چغندرقند کشور شامل طرق در خراسان رضوی، زرقان در فارس، میاندوآب در آذربایجان غربی و اکباتان در همدان بود. هم­زمان نمونه­هایی از مزارع حوزه کارخانه­های قند تربت­جام در خراسان رضوی، نهاوند در استان همدان، کمال­آباد در استان البرز، نقده در استان آذربایجان­غربی و قزوین در استان قزوین و نیز مزارع کشاورزان اراک در استان مرکزی مطالعه شد. جمعا 58 نمونه آلوده ریشه چغندرقند از این ایستگاه­ها و مزارع فوق مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین تعداد 30 نمونه خاک آلوده از مزارع چغندرقند مغان، طرق، زرقان و کمال­آباد کرج جمع آوری و جهت تعیین نوع تیپ ویروس عامل بیماری رقم حساس در آنها کشت شد. برای تعیین نوع تیپ­های A و B، ناحیه TGB ژنوم ویروس BNYVV با روش multiplex PCR تکثیر شد. به علاوه، با تکثیر قسمتی از ژنوم RNA5  ویروس از طریق تکنیک مولکولی RT-PCR و جفت آغازگر اختصاصی، ردیابی تیپ  P یا J انجام گردید. بر این اساس در بین نمونه­های آلوده مورد بررسی با روش multiplex PCR و جفت آغازگرهای اختصاصی A و B تنها قطعه 324 جفت بازی تکثیر گردید. به این ترتیب در بین 88 نمونه­ آلوده مورد بررسی، بدون استثنا تیپ A شناسایی و هیچ­کدام از تیپ­های B، P و  Jردیابی نشدند. جدایه­های BNYVV حاوی RNA5 در هیچ­یک از نمونه ها یافت نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (Beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه‌گنایی یا ریزومانیا (Rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به‌منظور استفاده‌ از روش‌های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده‌از این روش‌ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم‌پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص‌سازی و آنتی‌بادی علی...

متن کامل

بررسی پراکنش ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آن در منطقه مرودشت با استفاده از روش‌های سرولوژیک و PCR

به منظور بررسی گسترش آلودگی ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آنPolymyxa  betae Keskin  در منطقه مرودشت در استان فارس، تعداد 353 نمونه تصادفی و 124 نمونه از گیاهان دارای علائم رایزومانیا در تابستان سال 1383 جمع‌آوری گردید. به وسیله آزمون‌های سرولوژیکی ساندویچ سه طرفه الیزا و با استفاده‏از پادتن تک‏سویه ویروس، وجود ویروس به ترتیب در 2/48درصد و 81درصد از نمونه‌های تصادفی و علائم‏دار ردیابی...

متن کامل

خالص سازی و تولید آنتی سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه گنایی یا ریزومانیا (rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به منظور استفاده از روش های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده از این روش ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص سازی و آنتی بادی علیه...

متن کامل

ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

بیماری ریزومانیا (Rhizomania) در حال حاضر یکی از مهم­­ترین بیماری­های چغندرقند در دنیا است. در تحقیق حاضر آلودگی تعدادی از علف­های هرز مهم مزارع چغندرقند در شرایط آلودگی طبیعی به ویروس عامل بیماری (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بررسی شد. بدین منظور ریشه علف­های هرز موجود در مزارع چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا جمع آوری و برای ردیابی...

متن کامل

مقایسه تغییرات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساس چغندر قند آلوده به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus)

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet Necrotic Yellow Vein Virus, BNYVV) عامل بیماری مهم و خطرناک ریشه‌ریشی در این گیاه می‌باشد. تحقیقات بسیار گسترده‌ای روی این بیماری تاکنون انجام شده و چندین رقم مقاوم نسبت به آن معرفی گردیده است. در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیکی دو رقم مقاوم و دو رقم حساس در برهمکنش با BNYVV مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون الیزا نشان داد که ارقام حساس دارای غلظت بالاتری...

متن کامل

بررسی پراکنش ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آن در منطقه مرودشت با استفاده از روش های سرولوژیک و pcr

به منظور بررسی گسترش آلودگی ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آنpolymyxa  betae keskin  در منطقه مرودشت در استان فارس، تعداد 353 نمونه تصادفی و 124 نمونه از گیاهان دارای علائم رایزومانیا در تابستان سال 1383 جمع آوری گردید. به وسیله آزمون های سرولوژیکی ساندویچ سه طرفه الیزا و با استفاده‏از پادتن تک‏سویه ویروس، وجود ویروس به ترتیب در 2/48درصد و 81درصد از نمونه های تصادفی و علائم‏دار ردیابی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 2

صفحات  163- 176

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023