سیدباقر محمودی

موسسه تحقیقات چغندر قند

[ 1 ] - کنترل بیماری مرگ گیاهچه چغندر قند ناشی از Rhizoctonia solani AG-2-2 با استفاده از تیمار بذور با قارچ‌های اندوفیت و ترکیبات القاء کننده مقاومت

بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند ناشی از Rhizoctonia solani یکی از مهم‌ترین بیماری‌های چغندرقند است که خسارت‌های اقتصادی زیادی به تولید‌کنندگان این محصول وارد می‌کند. در این تحقیق، توانایی بیوکنترلی 16 جدایه تریکودرما و یک جدایه Piriformospora indica مقابل R. solani AG-2-2 در شرایط درون شیشه‌ای و گلخانه‌ مورد بررسی قرار گرفت. از بین جدایه‌های مورد بررسی دو جدایه Trichoderma harzianum 65 و Trichoderma...

[ 2 ] - ارزیابی مقاومت لاینهای S1 گرده افشان چغندر قند نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی ریشه

 مقاومت 16 لاین گرده افشان (S1)حاصل از دو توده مقاوم به ریزوکتونیا و خشکی، شش رقم تجارتی و یک جمعیت گرده افشان باز (SB19) در برابر جدایه ای با بیماریزایی بالا از بیمارگر Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidعامل بیماری پوسیدگی ذغالی چغندر قنددر شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مقاومت ارقام و لاینها در آزمایشهای جداگانه انجام شد. از خلال دندان آغشته به قارچ به عنوان مایه تلیقح استفاده...

[ 3 ] - New Anastomosis Group G (AG-G) of binucleate Rhizoctonia sp., the causal agent of root rot disease on miniature roses in Iran

Rhizoctonia-like fungi were isolated from the infected roots of miniature rose (Rosa hybrida cv. Linda) plant with chlorosis and necrosis symptoms, grown in commercial glasshouse in Rafsanjan, Iran, during the autumn of 2011. All of the isolates were identified as binucleate Rhizoctonia sp. on the basis of hyphal characteristics and nuclei number. They were tested for detection of the anastomos...

[ 4 ] - عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

حدود نیمی‌از اراضی تحت کشت چغندرقند در ایران آلوده به بیماری ریزومانیا می‌باشد که شدت آلودگی در مزارع با یکدیگر متفاوت است. لذا انتخاب ارقامی‌که بتوانند در شرایط مختلف آلودگی عملکرد قابل قبولی داشته باشند مهم می‌باشد. این پژوهش با هدف مقایسه هیبریدهای امیدبخش مقاوم به بیماری ریزومانیا در شرایط دارای سطوح مختلف آلودگی در چهار منطقه اجرا شد. در این پژوهش نوزده هیبرید دیپلوئید منوژرم مقاوم به ریزو...

[ 5 ] - شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

هدف از این تحقیق، بررسی ژنوتیپ­های مختلف Beet necrotic yellow vein (BNYVV) در ایستگاه­های تحقیقاتی چغندرقند کشور شامل طرق در خراسان رضوی، زرقان در فارس، میاندوآب در آذربایجان غربی و اکباتان در همدان بود. هم­زمان نمونه­هایی از مزارع حوزه کارخانه­های قند تربت­جام در خراسان رضوی، نهاوند در استان همدان، کمال­آباد در استان البرز، نقده در استان آذربایجان­غربی و قزوین در استان قزوین و نیز مزارع کشاورز...

[ 6 ] - ردیابی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند در برخی از علفهای هرز رایج در مزارع چغندر قند استان فارس

بیماری ریزومانیا (Rhizomania) در حال حاضر یکی از مهم­­ترین بیماری­های چغندرقند در دنیا است. در تحقیق حاضر آلودگی تعدادی از علف­های هرز مهم مزارع چغندرقند در شرایط آلودگی طبیعی به ویروس عامل بیماری (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بررسی شد. بدین منظور ریشه علف­های هرز موجود در مزارع چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا جمع آوری و برای ردیابی...

[ 7 ] - تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران

تنوع ژنتیکی و بیماری­زایی 13 جدایه قارچ Fusarium oxysporumکه طی سالهای 1387-1378 از مزارع چغندرقند شش استان کشور ایران جمع‌آوری شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. تنوع بیماری­زایی آنها با استفاده از روش غوطه ور سازی ریشه گیاهچه‌های چهار‌هفته‌ای در سوسپانسیون اسپور در لوله آزمایش انجام شد. بر این اساس جدایه‌ها به دو گروه بیماری­زای قوی و ضعیف دسته‌بندی شدند. تنوع ژنتیکی جدایه ها با استفاده از ۱۵ آغا...

[ 8 ] - تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

ریزومانیا مهم‎ترین بیماری چغندرقند در ایران و برخی از مناطق جهان است که می‎تواند نقش مهمی در کاهش عملکرد محصول داشته باشد. مناسب‎ترین راه‎کار مقابله با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است. ردیابی ژن‎های مقاومت با استفاده از نشانگرهای مولکولی در برنامه‎های به‎نژادی ضروری است. در این تحقیق برای تایید و تکرارپذیری شش نشانگر مولکولی ناجفت، از چندین توده اصلاحی و رقم تجارتی چغندرقند که حامل ژن مقا...

[ 9 ] - سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

در این مطالعه که با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ویروس BNYVV طی فصل رشد انجام شد، از شش رقم دوروتی، لاتی‎تیا (ارقام مقاوم)، زرقان (رقم متحمل)، شیرین (رقم حساس)، F2-93 (جمعیت F2 حامل 75% ژن مقاوم Rz2) و BC1-261-99 (جمعیت BC1 حامل 25% ژن مقاومRz2) استفاده شد. شش تیمار فوق در قالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. در چهار تاریخ مختلف به عنوان کرت‎های اصلی (د...

[ 10 ] - اثر بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر رشد میسلیومی قارچ‌های Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند

در این مطالعه، به منظور یافتن عصاره‌های مؤثر ضدقارچی، عصاره‌ی 18 گونه گیاهی با استفاده از حلال‌های آب مقطر استریل، متانول، اتانول، کلروفرم و استن استخراج و اثر ضد‌قارچی آن‌ها روی دو گونه‌ی Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri ـ از عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند ـ بررسی شد. ارزیابی اثر ضد‌قارچی عصاره‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی و براساس روش دیسک کاغذی انجام شد. نتایج حاصل‌ از بررسی فعالیت...

[ 11 ] - بررسی خصوصیات جدایه‏های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران

درفاصله سال‏های 1380 تا 1384، از پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و شانکر پوسیدگی خشک ریشه چغندرقند 79 جدایه با خصوصیات جنس ریزوکتونیا جداسازی شد. مطالعات ریخت‏شناسی، شمارش تعداد هسته در هر سلول هیف و اندازه‏گیری قطر هیف، چهار جدایه را درگروه دو هسته‏ای و 75‏جدایه را در گروه چند هسته‏ای‏ها دسته‏بندی کرد. از تعداد 74جدایه چند هسته‏ای، 27جدایه متعلق به AG4، 28جدایه AG2، دو جدایه متعلق‏به AG3...

[ 12 ] - مطالعه تنوع جهش در قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند با استفاده از گروهﻫای سازگار رویشی و رابطه آن با بیماریﺯایی جدایهﻫا

در این تحقیق گروهﻫای سازگاری رویشی 27 جدایه Fusarium solani  که از ریشه و طوقه چغندرقند استانﻫای مختلف کشور ایران جمعﺁوری شده بود با استفاده از جهش یافتگان نیت(nit mutant) تعیین شد. در مجموع از 27 جدایه مورد آزمایش 222 موتانت نیت حاصل شد.کلاس فنوتیپی جهش یافتگان نیت براساس مشخصات رشدی پرگنه آنﻫا روی محیط کشت پایه که حاوی یکی از چهار منبع ازت بود تعیین شد.به منظور انجام آزمونﻫای مکملﺳازی و تعیین...

[ 13 ] - شناسائی و بیماریزایی گونهﻫای فوزاریوم همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند درایران

 از نمونهﻫای دارای علائم پژمردگی و  پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در مناطق مختلف چغندرقندکاری ایران مجموعا" 94 جـدایه فوزاریوم جداسازی شد. خصوصیات ریختﺷناسی جدایهﻫا با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر مـورد بـررسیﻫا ی تـاکسونومیـکی  قـرار گـرفت و جدایهﻫا, به ترتیب فراوانی در شش گونه F. solani , F. oxysporum, F. equiseti ,F. nygamai ,F. proliferatum, F. culmorum قرار گرفتند. مطالعات بیمارﻱزایی جد...

[ 14 ] - مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

به منظور دستیابی به روشی ساده و قابل اعتماد جهت ارزیابی مواد ژنتیکی چغندرقند در برابر پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه، مقاومت 12 ژنوتیپ در شرایط مزرعه، گلخانه و در شیشه با همدیگر مقایسه شد. در شرایط مزرعه آزمایش در قالب طـرح بلوکﻫای کامل تصـادفی با چهار تکرار در میـکروپلات‌هایی به ابعاد 1×1×2 متر انجـام شـد. میکروپلات‌ها قبل از کاشـت، توسط متیل بروماید ضدعفونی شدند. آلودگی مصنوعی بوته‌ها توسط ...

[ 15 ] - بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت ارقام چغندر قند نسبت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی

تعداد 12 رقم چغندر قند به منظور بهینه‌سازی ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت نسبت به عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در منطقة قراخیل قائم‌شهر مورد بررسی قرار گرفتند. مزرعه آزمایشی طی چهار مرحله به فواصل تقریبی 15 روز، مورد بازدید قرار گرفت. یادداشـت‌بـرداری مطـابق مقیـاس9- 1 KWS ))  و مقیاس 5 –0 ِagronomia))  صورت گرفت. تعیین درجه آلودگی، یک‌بار برای کرت انجام شد و یک‌بار نیز به‌تصادف، درجة آلودگی پنج بو...

[ 16 ] - سیلوپذیری لاینهای چغندر قند مقاوم به ریزومانیا

کاهش کیفیت ریشه چغندرقند در سیلو می تواند برای ارقام حساس و مقاوم به بیماری ریزومانیا متفاوت باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت ژنوتیپ های گرده افشان چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا در سیلو در سال 1393 در منطقه کرج (بدون آلودگی به بیماری ریزومانیا) و در سال 1394 و 1395در منطقه زرقان فارس (آلوده به بیماری ریزومانیا) انجام شد. این تحقیق در قالب آزمایش کرت های خرد شده در زمان بر پایه طرح بلوک‌ه...

[ 17 ] - اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا

استفاده از ارقام مقاوم بهترین روش کاهش خسارت بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه و ریزومانیا در ‌چغندرقند می‌باشد. به منظور تهیه رقم مقاوم، در سال 1382 ژنوتیپ‌های چغندرقند در شرایط آلودگی مصنوعی به ریزوکتونیا ارزیابی و یکی از گرده‌افشان‌ها به‌عن...