محمدیان, رحیم

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

[ 1 ] - مقایسه روش‌ها و زمان آماده سازی بستر در کشت زودهنگام چغندرقند (Beta vulgaris L.)

این تحقیق با هدف بررسی اثر روش‌های خاک‌ورزی به‌منظور کشت زود هنگام در دو مکان با شرایط آب و هوایی متفاوت؛ ایستگاه مهندس مطهری کرج طی سه سال زراعی (92-1391، 93-1392 و 94-1393) و ایستگاه میاندوآب در آذربایجان‌غربی طی دو سال زراعی (92-1391 و 93-1392) اجرا شد. آزمایش با نه‌ روش آماده سازی خاک شامل؛ دو روش آماده سازی کامل بستر کاشت در پاییز (بدون و همراه با کشت جو)، سه روش کشت انتظاری (همراه با کشت ...

[ 2 ] - اثر تنش گرما بر رشد و خصوصیات گیاهی سه رقم تجاری چغندرقند (Beta vulgaris L.)

جهت ارزیابی عکس‌العمل سه رقم تجارتی چغندرقند (آریا، رزافلور و پایا) به تنش گرما، آزمایشی در سال‌های 1394 و 1395 به صورت آزمایشگاهی (44-20 درجه سانتی‌گراد) با چهار تکرار و گلخانه‌ای (30 درجه سانتی‌گراد) با پنج تکرار در قالب فاکتوریل و به صورت طرح کاملاً تصادفی در مرحله جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند (کرج) اجرا شد. نتایج نشان داد که جوانه‌زنی هر سه رقم در دم...

[ 3 ] - اثر زمان کاشت و شدت حذف برگ بر عملکرد و کیفیت ریشه چغندر قند (Beta vulgaris L.)

این تحقیق با هدف بررسی اثر زمان کاشت و زمان و شدت حذف برگ بر عملکرد و کیفیت ریشه چغندرقند رقم پارس به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال‌های 1389 و 1390 در ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات چغندرقند در کمال‌شهر کرج انجام شد. دو زمان کاشت بهنگام (در اوایل بهار) و تاخیری (حدود 25 تا 30 روز بعد) به طور تصادفی در کرت های اصلی قرار داده شدند. زمان حذف برگ در چهار...

[ 4 ] - اثر برخی روش‌های آماده‌سازی بسترکاشت بر ویژگی‌های فیزیکی خاک و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف آماده‌سازی بستر کاشت بر عملکرد چغندرقند، این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری موسسه تحقیقات چغندرقند در کرج و ایستگاه اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان در دو سال زراعی (1388-1386) اجرا شد. آزمایش در هر منطقه با هفت تیمار آماده‌سازی بستر کاشت و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکراراجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل آماده‌سازی کامل بستر کاش...

[ 5 ] - عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

حدود نیمی‌از اراضی تحت کشت چغندرقند در ایران آلوده به بیماری ریزومانیا می‌باشد که شدت آلودگی در مزارع با یکدیگر متفاوت است. لذا انتخاب ارقامی‌که بتوانند در شرایط مختلف آلودگی عملکرد قابل قبولی داشته باشند مهم می‌باشد. این پژوهش با هدف مقایسه هیبریدهای امیدبخش مقاوم به بیماری ریزومانیا در شرایط دارای سطوح مختلف آلودگی در چهار منطقه اجرا شد. در این پژوهش نوزده هیبرید دیپلوئید منوژرم مقاوم به ریزو...

[ 6 ] - واکنش هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا

ریزومانیا مهم‌ترین بیماری چغندرقند (Beta vulgaris L.)است که می‌تواند موجب کاهش شدید عملکرد و کیفیت آن گردد. با توجه به گسترش سریع بیماری ریزومانیا در مزارع چغندرقند، تولید موفق این محصول در مزارع آلوده بدون استفاده از ارقامی با تحمل بالا به این بیماری امکان‌پذیر نیست. این پژوهش با هدف مقایسه برخی از خصوصیات زراعی هیبریدهای امیدبخش مقاوم به ریزومانیا با ارقام تجارتی ایرانی و خارجی و معرفی هیبرید...

[ 7 ] - اثر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر عملکردهای کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش خشکی

برآورد نیاز غذایی چغندرقند به دو عنصر پرمصرف نیتروژن و پتاسیم در شرایط تنش خشکی بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور ژنوتیپ متحمل به خشکی BP کرج به‌صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سه سال در ایستگاه مهندس مطهری کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آبیاری شامل: آبیاری بدون اعمال تنش (شاهد)، آبیاری با تنش اول فصل و آبیاری با تنش در طول فصل رشد، در کرت ...

[ 8 ] - اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

  به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی در افزایش کارائی نیتروژن و تغییر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، آزمایشاتی طی دو سال زراعی 1387 و 1388 با استفاده از سه نوع کود آلی حاوی اسیدهای آمینه در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری در موسسه تحقیقات چغندرقند انجام شد. عامل کود آلی حاوی اسیدهای آمینه و ترکیبی از آن­ها با چهار سطح شامل شاهد (عدم مصرف کود الی)، هیومی فورته، هیومی فورته به علاوه فسنوترن و هیوم...

[ 9 ] - اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند

 به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند، آزمایشی در مشهد (ایستگاه تحقیقات طرق) در سال زراعی  1385 و 1386 با استفاده از دو سیستم آبیاری بارانی انجام شد. آبیاری با استفاده از دو لوله آبیاری بارانی تک شاخه‌ای (لاین سورس) که بصورت عمود بر هم قرار گرفته بودند، در زمینی به ابعاد 28×28 مترمربع (محل تلاقی دو لوله) انجام شد. هر یک ازسیستم‌ها به دو منبع آب، با شوری‌ه...

[ 10 ] - تعیین مناسبترین آرایش کاشت چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری - قطره ای

در ایران همانند دیگر مناطق خشک و نیمه‎خشک جهان جهت استمرار تولید محصولات زراعی به همراه استفاده از گیاهان مقاوم به کم‎آبی، مدیریت مصرف آّب نیز باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا استفاده از روش آبیاری نواری- قطره‎ای (تیپ) می‎تواند موجب کاهش مصرف آب آبیاری گردد. تحقیق حاضر به منظور تعیین آرایش مناسب کاشت چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری - قطره‎ای در ایستگاه مهندس مطهری مؤسسه تحقیقات چغندرقند واقع د...

[ 11 ] - اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

یکی از عوامل مؤثر برخصوصیات کمی و کیفی چغندرقند تنش آبی است. به منظور تعیین اثرات برخی مدیریت‪های آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، پژوهشی در قالب طرح کرت‪های خرد شده بر پایه طرح بلوک‪های کامل تصادفی در سه تکرار در سال‪های1384 و 1385 در ایستگاه مهندس مطهری مؤسسه تحقیقات چغندرقند در کرج اجرا شد. در کرت‪های اصلی هشت تیمار سطح آبیاری شامل بدون تنش آبی، سه سطح قطع آبیاری در اوایل فصل رشد (قطع ...

[ 12 ] - رابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوت

این مطالعه به‌منظور بررسی‌ رابطة برخی از صفات مرفولوژیکی اوایل دوره رشد سه ژنوتیپ چغندرقند با عملکرد نهایی در شرایط رطوبتی متفاوت طی سال‌های 82-1380 در دو منطقه کرج و مشهد انجام شد. سه ژنوتیپ چغندرقند (BPکرج، P-29 7219 و 7112) و سه سطح آبیاری (بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید) در قالب آزمایش اسپلیت بلوک با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مرحلة استقرار گیاه، شیب تنش رطوبتی در دو نیمه راست ...

[ 13 ] - بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند

به منظور بررسی‌ اثرات‌ کاربرد سطوح‌ مختلف‌ پتاسیم‌ درشرایط آبیاری با دورهای مختلف بر عملکرد کمی‌ و کیفی‌ دو ژنوتیپ‌ چغندرقند (12681 وA37.1) این‌ بررسی‌ در سالﻫای 1377 و‌ 1378 در مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ و منابع طبیعی خراسان‌ (طرق) انجام شد. در این آزمایش‌ سه سطح‌ پتاسیم‌ شامل عدم‌ مصرف‌ پتاسیم‌، مصرف‌ به منظور رسانیدن‌ پتاسیم‌ تبادلی خاک‌ به‌ پنج درصد ظرفیت‌ تبادل‌ کاتیونی‌ خاک (CEC)‌ و مصرف‌ پتا...

[ 14 ] - ارزیابی‌ شاخصﻫای‌ تحمل به‌ خشکی درتشخیص ژنوتیپﻫای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رشد

این پژوهش به منظور بررسی برخی از شاخص‎های تحمل به خشکی و روابط آنها با عملکرد نهائی شکر سفید در شرایط تنش اوایل فصل رشد و شرایط بدون تنش در تعدادی از ژنوتیپ‎های چغندرقند انجام گردید. برای این منظور آزمایشاتی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان واقع درشهرستان مشهد  طی سال‎های 1377‌، 1378 و 1379انجام شد. آزمایشات به صورت اسپلیت پلات و با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردی...

[ 15 ] - مطالعه واکنش ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کم آبیاری و بیماری ریزومانیا

کمبود منابع آب آبیاری و بیماری ریزومانیا دو عامل عمده کاهش عملکرد در مزارع چغندرقند ایران هستند. در این پژوهش واکنش 30 رقم تجارتی چغندرقند نسبت به کم آبیاری و بیماری ریزومانیا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. روش آبیاری نشتی و دور آبیاری براساس تبخیر 180 میلی متر از طشتک کلاس A بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر عملکرد قند و همچنین بهره‌وری آب مصرفی (WUE) معنی ...

[ 16 ] - شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست

بیماری‎های ریزومانیا و نماتد سیستی چغندرقند قریب ‎به %50 سطح زیر کشت چغندرقند کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب خسارت‌زایی این محصول می‌شوند. استفاده از ارقام مقاوم، ساده‌ترین و کارآمدترین روش کنترل هر...