سمر خیامیم

استادیار، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

[ 1 ] - تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی و کیفی در چغندرقند

امروزه از روش‌ها و ابزارهای جدیدی برای کوددهی استفاده می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی سطوح نیتروژن بر صفات چغندرقند و امکان استفاده از دستگاه سبزینه‌سنج (کلروفیل‌متر) ((SPAD 502 برای تمایز رقم‌ها و تشخیص کمبود نیتروژن اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام که عامل اول دو رقم داخلی (زرقان) و خارجی (فلورس) چغندرقند و عامل دوم چهار سطح نیتروژن (60 (موج...

[ 2 ] - اثر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر عملکردهای کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش خشکی

برآورد نیاز غذایی چغندرقند به دو عنصر پرمصرف نیتروژن و پتاسیم در شرایط تنش خشکی بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور ژنوتیپ متحمل به خشکی BP کرج به‌صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سه سال در ایستگاه مهندس مطهری کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آبیاری شامل: آبیاری بدون اعمال تنش (شاهد)، آبیاری با تنش اول فصل و آبیاری با تنش در طول فصل رشد، در کرت ...

[ 3 ] - شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند

با استفاده از مدل‌ها عملکرد محصول و مصرف نهاده‌هایی مانند کود را می‌توان پیش‌بینی کرد و بحرانﻫای احتمالی در آینده کوتاه مدت را برنامه‌ریزی و مدیریت نمود. بر اساس مدل، تأثیر کود نیتروژن بر توزیع ماده خشک بین اندام هوایی و ریشه چغندرقند برآورد شد. برای ساخت مدل از اطلاعات آزمایش اجرا شده در کرج در سال1380استفاده گردید. ورودیﻫای مدل تشعشع خورشیدی، نیتروژن مصرفی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی چغ...

[ 4 ] - اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

  به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی در افزایش کارائی نیتروژن و تغییر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، آزمایشاتی طی دو سال زراعی 1387 و 1388 با استفاده از سه نوع کود آلی حاوی اسیدهای آمینه در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری در موسسه تحقیقات چغندرقند انجام شد. عامل کود آلی حاوی اسیدهای آمینه و ترکیبی از آن­ها با چهار سطح شامل شاهد (عدم مصرف کود الی)، هیومی فورته، هیومی فورته به علاوه فسنوترن و هیوم...

[ 5 ] - اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

اندازه‌گیری میزان کلروفیل و فلورسانس کلروفیل دارای پتانسیل لازم برای آنالیز کارایی فتوسنتز گیاهان در برابر تنش‌های محیطی به ویژه تنش شوری بوده و کاربرد آسان آن، مطالعه وضعیت تنش‌ها را تسهیل می‌نماید. به منظور بررسی واکنش صفات مربوط به دستگاه فتوسنتزی نسبت به تنش شوری در مراحل مختلف رشد ژنوتیپ‌های چغندرقند، دو آزمایش مجزا طراحی و اجرا شد. شش ژنوتیپ چغندرقند تحت دو تیمار اولی بدون تنش (شاهد) و دو...

[ 6 ] - برآورد نیروی لازم برای برداشت و تعیین میزان تلفات و انتقال خاک به همراه فرم‪های مختلف ریشه چغندرقند

میزان انرژی لازم جهت کَندن ریشه چغندرقند از مزرعه و مقدار خاک انتقالی همراه ریشه در توده‌ها و یا رقم‪های چغندرقند با ریشه‪هایی به فرم صاف (گرد یا مخروطی) در مقایسه با فرم‌ معمولی دارای شیار طولی، از نظر کمی گزارش نشده است. در این تحقیق فرم‌های مختلف ریشه اعم‌ از فرم گرد و مخروطی بدون شیار (صاف)، مخروطی کشیده و شیاردار در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کرج به صورت آزمایش کرت‌های یک‪بار خرد شده در ق...

[ 7 ] - Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids

   Testing plant varieties under different regions is necessary to assess their stability. In this study, 17 sugar beet genotypes were evaluated in a randomized complete block design with six replications in five regions including Karaj, Hamedan, Miandoab, Mashhad, and Shiraz. After checking the homogeneity of mean squares in five experiments by Bartlett’s test, analysis of the combined was per...