محمد بنایان اول

استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

این تحقیق با هدف شناسایی شاخص‌های حدی موثر بر عملکرد گندم آبی در استان خراسان رضوی در دوره‌های گذشته و آینده صورت گرفته است. بدین منظور از داده‌های روزانه دمای حداقل، حداکثر و بارش در 20 ایستگاه همدیدی و تبخیرسنجی استان خراسان رضوی با دوره آماری 2011-1982 استفاده شده است. همچنین از داده‌های روزانه پروژه CORDEX در دوره 2050-2021 با دو سناریو RCP2.6 و RCP8.5 جهت دوره آینده بهره گرفته شده است. مقا...

[ 2 ] - بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران

در این مطالعه، روند تغییرات شاخص خشکی (AI)، تبخیر و تعرق مرجع (ET0) و بارش طی دوره‌­های 2010-1966، 2040-2011، 2070-2041 و 2100-2071 در شش ایستگاه سینوپتیک غربی و شمال غربی ایران مطالعه شد. بدین منظور خروجی­‌های مدل اقلیمی HadCM3 تحت سناریوهای انتشار A2 و B2 به روش آماری به‌وسیله مدل Statistical downscaling model (SDSM) ریزمقیاس سازی شد. به‌منظور روندیابی تغییرات شاخص خشکی، بارش و تبخیر و تعرق م...

[ 3 ] - Evaluation of Yield, Nitrogen Use Efficiency and Radiation Use Efficiency of Wild Majoram in Response to Organic and Chemical Fertilizers

In order to investigate the effect of urea and Azocompost on economic yield, nitrogen use efficiency (NUE) and radiation use efficiency (RUE) of wild majoram, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at Yazd and Mashhad, Iran, during 2012-2013 growing season. Four urea levels and four Azocompost levels (to provide 0, 40, 80 and 120 k...

[ 4 ] - شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند

با استفاده از مدل‌ها عملکرد محصول و مصرف نهاده‌هایی مانند کود را می‌توان پیش‌بینی کرد و بحرانﻫای احتمالی در آینده کوتاه مدت را برنامه‌ریزی و مدیریت نمود. بر اساس مدل، تأثیر کود نیتروژن بر توزیع ماده خشک بین اندام هوایی و ریشه چغندرقند برآورد شد. برای ساخت مدل از اطلاعات آزمایش اجرا شده در کرج در سال1380استفاده گردید. ورودیﻫای مدل تشعشع خورشیدی، نیتروژن مصرفی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی چغ...

[ 5 ] - بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (.Crocus sativus L)

در گیاهان زراعی شاخص سطح برگ، ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور از مهم‌ترین خصوصیات اکوفیزیولوژیکی محسوب می‌شوند که در ارزیابی میزان نور جذب شده، تولید ماده خشک و عملکرد مؤثرند. در این پژوهش برای تعیین روند تغییرات شاخص سطح برگ، تعیین ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در مزرعه یک‌ساله و دوساله زعفران، آزمایشی در چهار سال زراعی از سال 1390 تا 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ان...

[ 6 ] - Evaluation of Yield, Nitrogen Use Efficiency and Radiation Use Efficiency of Wild Majoram in Response to Organic and Chemical Fertilizers

In order to investigate the effect of urea and Azocompost on economic yield, nitrogen use efficiency (NUE) and radiation use efficiency (RUE) of wild majoram, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at Yazd and Mashhad, Iran, during 2012-2013 growing season. Four urea levels and four Azocompost levels (to provide 0, 40, 80 and 120 k...