میلاد نوری

دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران

در این مطالعه، روند تغییرات شاخص خشکی (AI)، تبخیر و تعرق مرجع (ET0) و بارش طی دوره‌­های 2010-1966، 2040-2011، 2070-2041 و 2100-2071 در شش ایستگاه سینوپتیک غربی و شمال غربی ایران مطالعه شد. بدین منظور خروجی­‌های مدل اقلیمی HadCM3 تحت سناریوهای انتشار A2 و B2 به روش آماری به‌وسیله مدل Statistical downscaling model (SDSM) ریزمقیاس سازی شد. به‌منظور روندیابی تغییرات شاخص خشکی، بارش و تبخیر و تعرق م...

[ 2 ] - مقایسه ویژگی‌های هیدرولیکی آب و نفت خام در خاک

In order to assess hydraulics of LNAPLs in soil, the soil retention curves of petroleum and water were both determined through hanging column method. And, the hydraulic conductivity of petroleum and water were determined by steady head method. The water and petroleum hydraulic conductivities were 7.27 and 57.84 cm.day-1, respectively. The soil retention parameters were obtained based on van Gen...

[ 3 ] - بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده‌ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران

در این مطالعه، روند تغییرات تبخیر و تعرق مرجع (ET0) و عوامل کنترل‌کننده آن طی دوره­های 1966-2100 در شش ایستگاه سینوپتیک غربی کشور مطالعه شد. بدین منظور خروجی­های مدل اقلیمی HadCM3 تحت سناریوی انتشار B2 توسط مدل SDSM ریزمقیاس سازی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ­در سه دوره 30 ساله ابتدایی، میانی و انتهایی قرن 21، ET0 (میانگین تمامی ایستگاه­ها) به ترتیب 12/5، 33/7 و 01/11 درصد نسبت به دوره پایه ...

[ 4 ] - بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در حضور سوخت دیزل در شرایط دوفازی

به‌منظور بررسی اثر حضور سوخت دیزل بر ویژگی‌های هیدرولیکی خاک منحنی‌های نگه‌داشت خاک برای سوخت دیزل و آب به‌وسیلة دستگاه ستون‌آویزان به‌دست آمد. پارامترهای منحنی‌های نگه‌داشت خاک برای آب و سوخت دیزل بر اساس مدل‌های ون‌گنوختن، بروکس‌ـ ‌کوری، و کمپبل برآورد شد. هدایت هیدرولیکی غیر اشباع، به‌منزلة تابعی از پتانسیل ماتریک خاک به‌وسیلة مدل‌های معلم‌ـ ‌ون‌ـ ‌گنوختن، معلم‌‌ـ بروکس‌ـ کوری، بوردین‌‌ـ برو...