علی جلیلیان

بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

[ 1 ] - تأثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن

به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست بر عملکرد وکیفیت چغندرقند(رقم اکباتان) آزمایشی در سال 1392در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و 11 تیماردر ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه اجرا شد. تیمارها شامل نسبت های مختلفی از مقادیر 3، 5 و 7 تن ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی (اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل به ترتیب 400 ، 215 و 240 کیلو گرم در هکتار) به همراه شاهد بود که قبل ا...

[ 2 ] - تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه

تعیین مناسب ترین زمان کاشت چغندرقند، یکی از مهمترین عوامل مدیریتی کشت این محصول است. محدودیت اصلی درکشت زود هنگام چغندرقند، خطر بروز یخبندان بعد از سبزشدن و در مرحله گیاهچه‌ای می باشد. این تحقیق برای تعیین زمان بهینه تاریخ کشت و به حداقل رساندن خسارت یخ زدگی اجرا شد. بدین ترتیب مدلی بر اساس آمار بلند مدت هواشناسی(1372 تا 1386) برای تاریخ کشت در سه منطقه اسلام آباد غرب، کنگاور وکرمانشاه (شامل شه...

[ 3 ] - تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

بیماری سفیدک پودری یک بیماری قارچی است که هرساله در بیشتر مزارع چغندرقند کشورآلودگی ایجاد کرده و باعث افت عملکرد ریشه ودرصدقند دراین مزارع می گردد. هدف این تحقیق تعیین تاثیرروش های مختلف آبیاری برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری چغندرقند بود. به همین منظور هشت رقم تجارتی حساس ومقاوم چغندرقند به سفیدک پودری تحت دو روش آبیاری بارانی ونشتی طی دوسال (1391 و 1390) و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ...

[ 4 ] - برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

برای تعیین مناسبﺗرین تاریخ کاشت و پیشﺑینی زمان جوانهﺯنی و سبز شدن در شرایط مزرعه, اطلاعاتی ازجمله درجه حرارت پایه و واحدهای گرمائی لازم برای ارقام مختلف چغندرقند مورد نیاز میﺑاﺷد. براین اساس در این تحقیق روند جوانهﺯنی بذر هفت رقم منوژرم چغندرقند ایرانی در دماهای مختلف از صفر تا 36 درجه سانتیﮔراد، به فواصل سه درجه در آزمایشگاه و همچنین روند سبز شدن این ارقام در شرایط مزرعه طی دو سال زراعی(83-138...

[ 5 ] - پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک

چکیده      استفاده و مدیریت بهینه ماده آلی یک جنبه مهم تولید پایدار در سیستم‌های زراعی است. با توجه به مقدار نسبتاً کم ماده آلی در خاکهای زارعی ایران و اثرات زیست محیطی مصرف مداوم کودهای شیمیایی، مصرف توأم کود شیمیایی و مواد آلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا به­منظور بررسی اثر باقیمانده ورمی­کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی گندم (Triticum aestivum L.) رقم ...

[ 6 ] - اﺛﺮهیدروپرایمینگ بذر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد وﺻﻔﺎت کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید تجاری در کشت تاخیری

     این تحقیق با هدف بررسی امکان بهبود عملکرد و صفات کیفی چغندرقند با استفاده از هیدروپرایمینگ بذر و افزایش تراکم در کشت تاخیری انجام شد. در این آزمایش از دو رقم چغندرقند ایرانی(آریا و شکوفا) استفاده شد. در ابتدا حد بهینه هیدروپرایمینگ بذر ارقام مورد نظر در آزمایشگاه تعیین گردید و سپس از بذر هر رقم به اندازه مورد نیاز جهت کشت در مزرعه پرایم شد. کشت با دستگاه تک ردیفه دستی و با تراکم بالا انجام...

[ 7 ] - Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids

   Testing plant varieties under different regions is necessary to assess their stability. In this study, 17 sugar beet genotypes were evaluated in a randomized complete block design with six replications in five regions including Karaj, Hamedan, Miandoab, Mashhad, and Shiraz. After checking the homogeneity of mean squares in five experiments by Bartlett’s test, analysis of the combined was per...