حسنعلی شهبازی اسفندن

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد

[ 1 ] - اثرات تاریخ کاشت، دور آبیاری و رقم بر مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند و عملکرد کمی و کیفی آن

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، دور آبیاری و رقم بر مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند و عملکرد کمی و کیفی آن، آزمایشی در قالب آزمایش اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در استان خراسان رضوی (تربت جام) طی سال‌های 1388-1387 اجرا شد. در این آزمایش عامل اصلی دور آبیاری در دوسطح: هر هشت روز و هر شش روز و عامل فرعی تاریخ‌های مختلف کاشت در هشت سطح فاکتوریل (چهار زما...

[ 2 ] - عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

حدود نیمی‌از اراضی تحت کشت چغندرقند در ایران آلوده به بیماری ریزومانیا می‌باشد که شدت آلودگی در مزارع با یکدیگر متفاوت است. لذا انتخاب ارقامی‌که بتوانند در شرایط مختلف آلودگی عملکرد قابل قبولی داشته باشند مهم می‌باشد. این پژوهش با هدف مقایسه هیبریدهای امیدبخش مقاوم به بیماری ریزومانیا در شرایط دارای سطوح مختلف آلودگی در چهار منطقه اجرا شد. در این پژوهش نوزده هیبرید دیپلوئید منوژرم مقاوم به ریزو...

[ 3 ] - بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

کشت پاییزه چغندرقند به عنوان راهکاری مناسب جهت تولید این محصول در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور مورد توجه است. به منظور بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در جنوب استان خراسان رضوی و تعیین بهترین تاریخ کاشت، برداشت و رقم، این تحقیق به مدت دو سال زراعی 1387 و 1388در شهرستان بردسکن انجام شد. آزمایش در قالب ظرح اسپلیت پلات فاکتوریل اجرا گردید. تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح (اول و 20 مهر) و فاکت...

[ 4 ] - اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند

 به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند، آزمایشی در مشهد (ایستگاه تحقیقات طرق) در سال زراعی  1385 و 1386 با استفاده از دو سیستم آبیاری بارانی انجام شد. آبیاری با استفاده از دو لوله آبیاری بارانی تک شاخه‌ای (لاین سورس) که بصورت عمود بر هم قرار گرفته بودند، در زمینی به ابعاد 28×28 مترمربع (محل تلاقی دو لوله) انجام شد. هر یک ازسیستم‌ها به دو منبع آب، با شوری‌ه...