طبقه‌بندی معنایی تصاویر متنی مبتنی بر الگوی ارزشمندی متن

نویسندگان

چکیده مقاله:

استخراج اطلاعات از تصاویر متنی شناسایی شده از مجرای اینترنت یکی از مهمترین معضلات سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعاتی در حوزه تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. این مسأله وقتی حادتر می‌گردد که بدانیم در بین انبوه تصاویر متنی تنها درصد ناچیزی از تصاویر متنی شناسایی شده، دارای ارزش اطلاعاتی می‌باشند. در این مقاله، جهت تجزیه‌ و تحلیل تصاویر متنی و دسترسی به محتوای آنها، از یک روش طبقه‌بندی مبتنی بر ناحیه‌بندی تصویر استفاده شده است. در این الگوریتم به کمک یک روش ناحیه‌بندی دو‌مرحله‌ای، نواحی تصویر شناسایی شده، سپس به کمک یک ساختار سلسله‌مراتبی طبقه‌بندی، نوع ناحیه از لحاظ متنی یا عکسی (غیر‌متنی) بودن مشخص می‌گردد. در ادامه با تعریف با‌ارزش بودن متن یک تصویر متنی، سعی می‌شود تصویر متنی در یکی از دو گروه معنایی با‌ارزش و بی‌ارزش دسته‌بندی گردد. الگوریتم پیشنهادی بر روی یک پایگاه داده تصاویر متنی و غیرمتنی که از تصاویر موجود در اینترنت فراهم شده است، مورد‌ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج آزمایشها بیانگر کارایی روش پیشنهادی در طبقه‌بندی معنایی تصاویر براساس تعریف کاربر از با‌ارزش و بی‌ارزش بودن تصاویر متنی است. الگوریتم پیشنهادی، صحت طبقه‌بندی %98.8 برای طبقه‌بندی تصاویر متنی با‌ارزش از بی‌ارزش را فراهم کرده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طبقه بندی معنایی تصاویر متنی مبتنی بر الگوی ارزشمندی متن

استخراج اطلاعات از تصاویر متنی شناسایی شده از مجرای اینترنت یکی از مهمترین معضلات سیستم های جمع آوری اطلاعاتی در حوزه تکنولوژی اطلاعات می باشد. این مسأله وقتی حادتر می گردد که بدانیم در بین انبوه تصاویر متنی تنها درصد ناچیزی از تصاویر متنی شناسایی شده، دارای ارزش اطلاعاتی می باشند. در این مقاله، جهت تجزیه و تحلیل تصاویر متنی و دسترسی به محتوای آنها، از یک روش طبقه بندی مبتنی بر ناحیه بندی تصویر...

متن کامل

تأثیر بافت متنی بر معنای متن

معنا به شکلی پویا در نتیجه بیناکنش عامل‌های گوناگونی چون متن، ذهنیت خواننده یا شنونده، بافت متنی، بافت موقعیتی و بافت فرهنگی- اجتماعی، هر بار تولید و درک می‌شود.در واقع، معنا برآیند همه این نیروهاست که به شکل تفسیر فهمنده متن بروز می‌کند.همان‌گونه که گفتیم، یکی از این عامل‌ها بافت متنی و به بیان دیگر، هم متن است.در این جستار، می‌کوشیم تا نشان دهیم این عامل چگونه بر معنای متن اثر می‌گذارد؛ از ای...

متن کامل

تجزیه‌ و تحلیل طرح‌بندی تصاویر متنی مبتنی بر طبقه‌بندی نواحی در یک ساختار سلسله‌مراتبی تصمیم‌گیری

تبدیل اسناد کاغذی به صورت نسخه الکترونیکی جهت ذخیره‌سازی، بازیابی و جستجو  بر اساس محتوا مسأله مهمی در سیستم‌‌های خودکارسازی ادارای و سیستم‌هایی که وظیفه استخراج اطلاعات از مجاری اینترنت دارند، به شمار می‌رود. برای نیل به این هدف، ارائه سیستم‌هایی که بتواند محتوای تصاویر متنی1 را تجزیه‌ و‌ تحلیل کنند، ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله، جهت تجزیه‌ و تحلیل تصاویر متنی و دسترسی به محتوا...

متن کامل

تجزیه‌ و تحلیل طرح‌بندی تصاویر متنی مبتنی بر طبقه‌بندی نواحی در یک ساختار سلسله‌مراتبی تصمیم‌گیری

تبدیل اسناد کاغذی به صورت نسخه الکترونیکی جهت ذخیره‌سازی، بازیابی و جستجو  بر اساس محتوا مسأله مهمی در سیستم‌‌های خودکارسازی ادارای و سیستم‌هایی که وظیفه استخراج اطلاعات از مجاری اینترنت دارند، به شمار می‌رود. برای نیل به این هدف، ارائه سیستم‌هایی که بتواند محتوای تصاویر متنی1 را تجزیه‌ و‌ تحلیل کنند، ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله، جهت تجزیه‌ و تحلیل تصاویر متنی و دسترسی به محتوا...

متن کامل

تأثیر بافت متنی بر معنای متن

معنا به شکلی پویا در نتیجه بیناکنش عامل های گوناگونی چون متن، ذهنیت خواننده یا شنونده، بافت متنی، بافت موقعیتی و بافت فرهنگی- اجتماعی، هر بار تولید و درک می شود.در واقع، معنا برآیند همه این نیروهاست که به شکل تفسیر فهمنده متن بروز می کند.همان گونه که گفتیم، یکی از این عامل ها بافت متنی و به بیان دیگر، هم متن است.در این جستار، می کوشیم تا نشان دهیم این عامل چگونه بر معنای متن اثر می گذارد؛ از ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4

صفحات  49- 57

تاریخ انتشار 2011-02-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023