طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم

نویسندگان

چکیده مقاله:

نظریه های رهبری در سالهای اخیر بیشتر معطوف به حوزه های اخلاقی و ارزشی رهبری و خصوصا بصورت بومی برای هر جامعه ای گردیده است. یکی از ارزشهای اصیل ایرانی اسلامی که حتی در جوامع دیگر نیز پسندیده و ممدوح است سخاوت می باشد. هدف از این مقاله تبیین پدیده رهبری سخاوتمند در مراکز درمانی آموزشی دولتی استان قم می باشد. این تحقیق با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. با استفاده از پرسشنامه بومی شده سخاوت میان فردی و از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 39 مدیر مورد بررسی قرار گرفته و 15 مدیری که دارای بیشترین امتیاز بودند برای مصاحبه انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد مدل پارادایمی الگوی رهبری سخاوتمند طراحی گردید. در شرایط علی مفاهیمی مانند ویژگیهای فردی رهبر و علل سازمانی، در شرایط زمینه ای مفاهیمی مانند عوامل تشویق کننده رهبر و عوامل محدود کننده رهبر برای ارائه رهبری سخاوتمند، در شرایط مداخله گر تغییرات رهبر و تفاوتهای پیروان قرار دارند که در انتخاب مکانیزم مناسب تاثیر می گذارند. پدیده محوری رهبری سخاوتمند، فرایند رهبری سخاوتمند است که با برقراری ارتباط شروع شده و سپس به درک نیاز پرسنل رسیده و تصمیم مناسب برای رفع آن نیاز گرفته و اجرا می شود. این کار منجر به نتایجی شده و بازخور و کنترل، آن فرایند را مورد چرخش و کنترل قرار می دهد. مکانیزمهای رهبری سخاوتمند شامل برطرف کردن نیازهای زیستی، تعلق و رشد پیروان است و پیامدهایی برای رهبر، پیروان و سازمان ایجاد می کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی رهبری آموزشی در دانشگاههای دولتی ایران

هدف اصلی پژوهش تهیه الگویی برای رهبران اثربخش در دانشگاه‎های دولتی برپایه جوّسازمانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران است. تعداد 100 نفر از مدیران دانشگاهی و 300 نفر از همکاران مستقیم آنها در دانشگاه‎های دولتی هفده استان کشور به گونه‎ تصادفی انتخاب شدند. نیمرخ و سیاهه شخصیتی گوردون درمورد مدیران، و پرسشنامه‎های جوّسازمانی لیتوین و استرینگر، و رهبری اثربخش آموزشی رامسدن درمورد همکاران آنها به کار گرفته شد...

متن کامل

طراحی و تدوین استراتژیها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانهای دولتی استان تهران

    Introduction: Patient safety is one of the most important issues in health care systems of developed countries. This study attempted to develop strategies and preventive measures for medical errors in public hospitals in Tehran.    Methods: This is a descriptive survey in which the population included all process owners (12 person teams) of public hospitals in Tehran. The sample size was 39...

متن کامل

طراحی الگوی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی پرستاران (مطالعه موردی : بیمارستانهای دولتی شهر ایلام)

مقدمه: پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند. رضایت شغلی در قلمرو خدمات پزشکی و بیمارستانی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، زیرا نیروی انسانی شاغل در این حوزه، سلامت جامعه را تضمین می کند. هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای دولتی شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا...

متن کامل

طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران

تحقیق حاضر به منظور طراحی الگویی مناسب برای شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام گرفته و به ارایه تعاریف ، مفهوم سازی و مروری بر مبانی نظری شایستگی های رهبری پرداخته است.روش : این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش های توسعه ای و کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناختی جز پژوهش ترکیبی با رویکرد تشریحی است و در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفته است.در مرحله اول پژ...

متن کامل

طراحی الگوی رهبری اثربخش‌ دانشگاهی

Studies have shown that organizational success is based on effective leadership, and this is true in every organization including academic centers. Since universities and higher education centers in the third millennium are encountering increasing challenges, overcoming these predicaments necessitates effective leadership and efficient management. In this article, based on the existing theories...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 38

صفحات  1- 33

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023