طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار

نویسنده

  • مهران سپهری دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:

در این نوشتار ضمن ارائه و دسته‌بندی تعاریف و موارد مختلف مدل کسب‌وکار، با معرفی تعریفی جامع و اجزای آن جایگاه زنجیره‌ی ارزش در مدل کسب‌وکار مشخص می‌شود. استفاده از مدل کسب‌وکار، در مقایسه باسایر مدل‌های متداول ــ مانند مدل پورتر ــ در تعریف و طراحی سازمان از نظر خلق ارزش و سودآوری، و همچنین در تدوین راهکار بهبود بسیار مؤثر و کلیدی است. در مدل کسب‌وکار، بر روش «سودآوری براساس خلق ارزش برای مشتری» تأکید ویژه می‌شود. صنایع برمبنای ساختار فرایندی حاکم بر آنها، و نیز تولیدی بودن و خدماتی بودن به سه دسته‌ی کلی: صنایع تولیدی پیوسته، صنایع خدماتی متمرکز و صنایع خدماتی واسطه‌یی تقسیم می‌شوند. در بررسی و طراحی هر نوع صنعت، همواره باید سه نوع متفاوت زنجیره‌ی ارزشپانویس{v‌a‌l‌u‌e c‌h‌a‌i‌n} در طراحی‌ و پیاده‌سازی انواع مدل‌های کسب‌وکار مد نظر قرار گیرد. سپس با دسته‌بندی صنایع مختلف و توجه به زنجیره‌ی ارزش خاص هر سازمان، از مدلی خاص استفاده می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل کسب و کار انطباقی (مورد مطالعه:صنایع غذایی)

با توجه به توسعه تجارت بین الملل و حضور شرکت ها در بازارهای خارجی،ضروری است که شرکت ها برای موفقیت به تفاوت های محیطی بین کشورهای مختلف توجه نمایند و کسب و کار خود را با شرایط خاص هر بازار هدف متناسب سازند. در این راستا،این تحقیق به دنبال دستیابی به مدل کسب وکار انطباقی جهت حضور موفق در بازارهای بین المللی بوده است.برای این منظور در گام اول عناصر تشکیل دهنده مدل کسب وکار انطباقی از ادبیات نظری(...

متن کامل

رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این جهت مدلی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن ترکیب بهینه ای از ...

متن کامل

طراحی و اعتبار سنجی مدل امکان سنجی توسعه مدارس کسب و کار

تحقیق حاضر با طراحی مدل امکان‌سنجی توسعه مدارس کسب و کار اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش‌های کیفی و کمی انجام گردید. طرح تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی متوالی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل متخصصان کارآفرینی وکسب‌وکار و همچنین مدیران و صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش بودند که بر این اساس تعداد 13 نفر به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی مشخص شدند. ...

متن کامل

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت

امروزه مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی‌سازی و شخصی‌سازی را به مشتریان خود ارائه نمایند. در این تحقیق عوامل موثر در طراحی اجزای مدل کسب و کار در حوزه مدیریت زیرساخت و محصول تجارت همراه با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر مورد بررسی قرار می‌گیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره دوره 24  شماره 45

صفحات  131- 139

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023