عنوان ژورنال

مهندسی صنایع و مدیریت
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • ناشر :دانشگاه صنعتی شریف
آخرین شماره> 1.2 تاریخ انتشار 2020-08-22

دوره

دوره 36.1
دوره 35.1
دوره 34.1
دوره 33.1
دوره 32.1
دوره 31.1
دوره دوره 25
دوره دوره 24
دوره دوره 22
دوره دوره 20
دوره دوره 1-30
دوره دوره 1-29
دوره دوره 1-28
دوره دوره 1-27
دوره دوره 1-26