عنوان ژورنال

مهندسی صنایع و مدیریت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: -
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-20

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود