عنوان ژورنال

مهندسی صنایع و مدیریت

ناشر: دانشگاه صنعتی شریف
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: -

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-20

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود