عنوان ژورنال

مهندسی صنایع و مدیریت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم ناشر: دانشگاه صنعتی شریف
شماره 1   تاریخ انتشار 2012-07-22
دوره 33.1
دوره 32.1
دوره 31.1
شماره 1 1 2015-06-22
دوره دوره 1-30
شماره 2 1 2014-12-22
دوره دوره 1-29
شماره 2 1 2014-02-20
شماره 1 1 2013-04-21
دوره دوره 1-28
شماره 2 1 2012-12-21
شماره 1 1 2012-07-22
دوره دوره 1-27
شماره 1 1 2011-09-23
دوره 34.1
دوره دوره 1-26
شماره 2 1 2010-11-22
شماره 1 1 2010-03-21
دوره دوره 25
دوره دوره 24
دوره دوره 23
دوره دوره 22
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود