عنوان ژورنال

مهندسی صنایع و مدیریت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: -
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ انتشار 2009-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود