عنوان ژورنال

مهندسی صنایع و مدیریت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: -
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ انتشار 2007-09-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود