عنوان ژورنال

مهندسی صنایع و مدیریت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: -
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ انتشار 2015-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود